Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 9 September 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO LUZ DE MARIA

SEPTEMBER 9, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm]

Beloved children:

I KEEP YOU HIDDEN IN EVERY BEAT OF MY HEART.

RECEIVE MY BLESSINGS TOGETHER WITH MY CONSTANT ASSISTANCE FOR THE NEEDS OF EACH ONE OF YOU AND WHAT YOU FACE ON YOUR DAILY WALK.

You are the People whom I received at the foot of the Cross of glory and majesty. Some of those children have gone and are going away from this People whom My Son gave Me: they live in debauchery and have joined the hordes of the Devil. My Divine Son suffers because of this and I call them to conversion.

Children:

THE ELITE ARE GAINING IN STRENGTH! The changes will not be long in coming; they are spreading throughout humanity and are not for the good of My children, nor for the good of their spiritual lives.

Children:

I CALL YOU TO REMAIN ON ALERT! Stay within in the true Magisterium so that you would not stray from My Son. Do not stray from the Commandments, and be children who observe God’s Law.

My children:

REMAIN ON ALERT! Remain on alert in every respect, for there are several centres of armed conflict on Earth, which will go from words to deeds. Humanity is living in danger due to modern armaments and arms unknown to humanity.

REMAIN ON ALERT!  Look up: a Heavenly Body is approaching.

Pray, My children, pray for China and Taiwan.

Pray, My children, pray for Russia and Ukraine; pray, children – it is necessary.

Pray, My children, pray for the United States: nature will make her suffer before men do.

Pray, My children, pray for Argentina, communism has entered into this nation.

MY SON’S PEOPLE ARE NOT AWARE THAT WITH CONVERSION AND PRAYER GREAT BATTLES ARE WON (Mt.7:7-11; Judith 9:11-14). The mediocre Faith of some of My children prevents them from opening their hearts to My Son.

At this moment I find people who are true refuges of consolation for My Son in the face of the sacrileges, offences and acts of contempt committed against My Son.

My children:

Are you looking for refuges? Do you want to reach a physical refuge for the most crucial times?

Firstly be refuges where My Son rests and finds contentment at this time and in times to come.  Be love.  Be doers of God’s Will.

I LOVE YOU AND PROTECT YOU.

DO NOT FEAR, CHILDREN, DO NOT FEAR.  I AM WITH EACH ONE OF YOU.

I bless you.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and Sisters:

Our Blessed Mother, Sacred Tabernacle of Her Divine Son, assures us of His Love and His Defence.

She warns us about the misuse of modern armaments and that which we still cannot imagine that man has built in order to do evil to his own kind.  This is hard to digest, brothers and sisters: we are facing the misuse of science that is going to crush man himself.

This is not something that is easily assimilated, which is why Our Mother calls us to conversion, to pray with the heart and to make an effort to keep our Faith growing constantly.  Let us strive to be a little refuge where our beloved Lord can take shelter and can find a child who will give Him contentment.

Amen.


POSOLSTVO OD PANNY MÁRIE SKRZE LUZ DE MÁRIA

9 SEPTEMBRA 2022

Milované deti: DRŽÍM VÁS SKRYTÝCH V KAŽDOM ÚDERE SRDCA. PRIJMITE MOJE POŽEHNANIE SPOLU S MOJOU NEUSTÁLOU POMOCOU PRED POTREBAMI KAŽDÉHO JEDNÉHO AJ PRETO, ČOMU ČELÍTE NA VAŠEJ KAŽDODENNEJ PÚTI.

Sú to ľudia, ktorých Som prijala pod krížom slávy a majestátu. Niektoré z týchto detí sa odsťahovali a odišli od tohoto ľudu, ktorých Mi dal Môj Syn, žijú v nemravnosti a pripojili sa k hordám diabla. Môj Božský Syn za to trpí a pozývam vás k obráteniu.

Synovia: ELITA PREBERÁ SILU! Zmeny na seba nenechajú dlho čakať, v ľudstve sú zovšeobecnené a nie sú pre dobro Mojich detí ani pre dobro ich duchovného života.

Synovia: VYZÝVAM VÁS, ABY STE BOLI V STREHU!

Zostaňte v pravom Učiteľskom úrade, aby ste sa nevzdialili od Môjho Syna. Neodchyľujte sa od prikázaní a buďte pozornými deťmi Božieho zákona.

Moji synovia: ZOSTAŇTE V STREHU! Buďte ostražití vo všetkých aspektoch, lebo na Zemi pribúdajú rôzne centrá boja, ktoré prejdú od slov k činom. Ľudstvo žije v nebezpečenstve tvárou v tvár moderným zbraniam a zbraniam, ktoré ľudstvo nepozná.

ZOSTAŇTE V STREHU! Pozrite sa hore, Nebeské teleso sa blíži.

Modlite sa deti Moje, modlite sa za Čínu a Taiwan.

Modlite sa deti Moje, modlite sa za Rusko a Ukrajinu, modlite sa deti, je to potrebné.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Spojené štáty, príroda ich vedie k utrpeniu pred ľuďmi.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Argentínu, komunizmus vstúpil do tohoto národa.

ĽUDIA MÔJHO SYNA NEVIETE, ŽE VEĽKÉ BOJE SA PREKONÁVAJÚ OBRÁTENÍM A MODLITBOU? (Mt.7, 7-11; Jud. 9, 11-14). Priemernosť Viery u niektorých z Mojich detí im bráni v tom, aby otvorili svoje srdcia Môjmu Synovi. V tejto chvíli nachádzam stvorenia, ktoré sú skutočným útočiskom útechy pre Môjho Syna tvárou v tvár svätokrádežiam, urážkam a činom opovrhnutia, ktoré sú páchané na Mojom Synovi.

Synovia: Hľadáte prístrešky? Chcete dosiahnuť fyzické útočisko pre najkritickejšie chvíle? V prvom rade buďte útočiskom, kde Môj Syn odpočíva a nachádza šťastie v tejto chvíli a v budúcnosti. Buďte láska, buďte naplniteľmi vôle Božej. MILUJEM VÁS A CHRÁNIM VÁS. NEBOJTE SA DETÍ, NEBOJTE SA. SOM S KAŽDÝM.

Žehnám vás. Matka Mária.

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Naša Najsvätejšia Matka, posvätný stánok Jej Božského Syna, nás uisťuje o svojej láske a svojej obrane.

Upozorňuje nás na zneužívanie moderných zbraní a na to, čo si stále nevieme predstaviť, čo človek postavil na úkor svojich blížnych. Je ťažké stráviť to bratia, čelíme zneužitiu vedy, ktorá zničí samotného človeka. Nie je to ľahké osvojiť si to, preto nás Naša Matka vyzýva k obráteniu, k modlitbe srdcom a k úsiliu udržať vieru v neustálom raste. Usilujme sa byť malým útočiskom, kde zostane náš milovaný Pán a nájde syna, ktorý ho robí šťastným. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm