Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 15 September 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

SEPTEMBER 15, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

My Beloved People:

I love you, I bless you.  You are the apple of My eye.

I come in search of the conversion of My children …

I COME BEFORE EACH ONE OF YOU AS A BEGGAR OF LOVE, AND LOOKING YOU IN THE EYE, I WANT TO LOOK INTO THE EYES OF THOSE WHO WILL DENY ME…

OPEN THE DOOR OF HUMAN WILL TO ME SO THAT I MAY ASSIST YOU AND SO THAT YOU MIGHT BE TRANSFORMED!

Children, who will open the door of their hearts to me so that they might be worthy shelters of Mine?

A change of life is necessary so that you might be directed by My Angels to the physical refuges that are found throughout the Earth, where you will have to live in total fraternity.

OUR SACRED HEARTS ARE A REFUGE FOR MY PEOPLE, where Faith, Hope, Charity, steadfastness and love are multiplied, so that My People might continue in the midst of intense and surprising events for humanity at the time of the Great Tribulation.

My People, the harmful progress of scientific intelligence used to destroy man himself by means of nuclear energy was and is the condemnation of such powers.

THE GIFT OF LIFE GIVEN BY MY FATHER TO MAN IS THE GREATEST GIFT AND IT IS NOT FOR HUMANITY TO DISPOSE OF IT.

Humanity is living in war and in constant danger due to the arrogance and thoughtlessness of those who lead governments.  They wish to stop the war, but My children continue to suffer while being innocent. Those who serve the Devil have greater interests and will not allow the cessation of the war, even if in order to do so they will take the lives of their own people in order to set the rest of the nations against the nation that they will indicate.

This is how they are leading humanity: like sheep to the slaughter, they lead them to suffer and they open My Side again (Jn 19:34) with the lance of pride.

My People, My beloved People, listen to Me without ceasing:

PREPARE YOURSELVES WITH WHATEVER IS POSSIBLE. I will see to it that those who are unable to prepare themselves are provided with the means to survive.

PREPARE NOW WITHOUT DELAY! …

See how the sun assails the Earth, bringing serious events to the planet and to My children. Some volcanoes, feared by My children, will begin to erupt. The earth will shake more forcefully; heat and cold will become extreme.

CONVERT!

CEASE RIVALRIES AND STRIFE AMONG THOSE WHO CLAIM TO STAND WITH ME. Be more of Me than of the Devil: you cannot serve two masters (Mt 6:24-34) – be My children.

Prayers please Me if they are sincere, if they are proclaimed by repentant children who wish to grow spiritually in order to be able to merge with the Divine Will.

Do not worry about what is happening to you: worry if trials do not come to you. Trials are a sign that you are walking towards Me.

Pray, My children, pray, the crown in England will quickly make the news; the peoples will desire independence.

Pray, My children, pray for Central America: it will be shaken. Chile, France and Italy will be shaken.

Pray, My children, pray, the great corporations that produce food for humanity are in decline, the route of foodstuffs will be diverted.

Pray, My children, pray: the elite are growing stronger and the economy declines. They are steering humanity towards their goals.

YOU WILL RETURN TO UNLEAVENED BREAD AND TO FEEDING YOURSELVES SPARINGLY. KEEP WATER STOCKED.

Be human beings of steadfast faith and be attentive. Live attentively so that you are not deceived.

Pray the Holy Rosary and receive Me in My Body and Blood in the Eucharist, properly prepared. Be experts in love.

PREPARE FOR THE WARNING (1), MY CHILDREN : be aware that you will be confronted with your actions and deeds. Repent!

My People:

IN THE FACE OF DISCOURAGEMENT, UNCERTAINTY AND THE FEAR THAT YOU MAY HAVE, BE CREATURES OF FAITH IN MY LOVE FOR MY CHILDREN.

I WILL NOT GIVE YOU STONES FOR BREAD.

Do not fear, My Mother is protecting you: do not fear.

I remain with each one of you.

I bless you and send you My Angels to go before you and open the way for you.

I bless you, My children. May My Peace inundate you.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Revelations about the Great Warning of God to humanity…

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Blessing us with all His Love and Protection, our beloved Lord Jesus Christ says to us: “Fear not, I am with you.”

What greatness is poured out over all mankind for Divine Glory and the salvation of souls!

How can we refuse so much Love standing before us? Love that leads God Himself to come before us at different moments of our life, and yet we do not recognise Him. That is why He tells us that He comes to us as a Beggar of Love so that we would convert, given the urgency of the moment.

We need to remain on the path of conversion so that Faith would not be something temporary, but would be firm within us.

He speaks to us of “being a spiritual refuge” for HIM and speaks to us of the refuges that exist on Earth so that those who must stay there would do so. Let us remember that homes consecrated to the Sacred Hearts and where the Love of God is lived will be refuges. However, we above all need to know that the refuges prepared on Earth are for the most critical times of persecution.

Brothers and sisters, let us recognise the Signs of the Times, and above all, let us trust in God, let us pray and say: Amen, Amen, Amen.


POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA JEHO MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

15 SEPTEMBRA 2022

Moji milovaní ľudia: Milujem vás, žehnám vás. Ste zrenicami Mojich očí.

Prichádzam hľadať obrátenie svojich detí…

PRED KAŽDÉHO PRICHÁDZAM AKO ŽOBRÁK LÁSKY A HĽADÍM VÁM DO OČÍ, SÁM SA CHCEM POZRIEŤ NA TOHO, KTORÝ MA BUDE ODOPRIEŤ… OTVORTE DVERE ĽUDSKEJ VÔLE, ABY SOM VÁM POMOHOL, ABY STE SA MOHLI PREMENIŤ!

Deti, kto otvorí dvere Môjho Srdca, aby ste mohli byť Mojimi dôstojnými úkrytmi?

Zmena života je potrebná na to, aby ste boli Mojimi anjelmi nasmerovaní do fyzických úkrytov, ktoré sa nachádzajú po celej Zemi, kde musíte žiť v úplnom bratstve.

NAŠE SVÄTÉ SRDCIA SÚ ÚTOČISKOM PRE MOJICH ĽUDÍ, kde sa viera, nádej, dobročinnosť, pevnosť a láska znásobujú, aby Môj ľud pokračoval uprostred toho, čo je pre ľudstvo silné a prekvapujúce v čase veľkého súženia. Moji ľudia, katastrofálny pokrok vedeckej inteligencie použitej na zničenie samotného človeka prostredníctvom jadrovej energie bol a je rozsudkom týchto mocností.

DAR ŽIVOTA, KTORÝ DAL MÔJ OTEC ČLOVEKU, JE NAJVÄČŠÍ DAR A NIE JE NA LIKVIDÁCIU ĽUDSKÉHO TVORU. Ľudstvo žije vo vojne a v neustálom nebezpečenstve kvôli arogancii a bezvedomiu tých, ktorí vedú vlády. Chcú zastaviť vojnu, ale Moje deti naďalej trpia tým, že sú nevinné. Tí, ktorí slúžia diablovi, majú väčšie záujmy a nedovolia zastavenie vojny, aj keď vezmú životy svojich vlastných ľudí, aby poštvali ostatné národy proti národu, ktorý určili. Takto vedú ľudstvo: ako ovce na bitúnok ho vedú k utrpeniu a kopijou pýchy opäť otvárajú Moju stranu (Ján 19, 34).

Moji ľudia, Moji milovaní ľudia, bez prestania Ma počúvajte: PRIPRAVTE SA ČO NAJVIAC. Pre tých, ktorí sa nevedia pripraviť, sa postarám o to, ako prežiť. PRIPRAVTE SA TERAZ! BEZ MEŠKANIA…

Pozerajte sa na slnko, ako sa vrhá na Zem a zmierňuje silné udalosti na planéte a na Moje deti. Niektoré sopky, ktorých sa Moje deti boja, začnú vybuchovať. Zem sa trasie silnejšie, teplo a zima sa stávajú extrémnymi.

OTOČIŤ SA! VY, KTORÍ HOVORÍTE, ŽE STE SO MNOU, BY STE MALI ZASTAVIŤ VAŠE RIVALIE A VZÁJOMNÉ SPORY. Buďte viac Moji ako Diablovi, nemôžete slúžiť dvom pánom (Mt 6, 24-34), buďte Mojimi deťmi. Modlitby Ma potešia, ak sú úprimné, ak ich hlásajú kajajúce deti, ktoré túžia po duchovnom raste, aby sa spojili s Božou Vôľou. Netrápte sa tým, čo sa vám stane. Obávajte sa iba vtedy, keď vám do cesty neprichádzajú nijaké skúšky. Tieto skúšky sú znamením, že ste si vybrali cestu, ktorá vedie ku Mne.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa, Britská koruna sa čoskoro dostane na titulky; národy chcú nezávislosť. Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Strednú Ameriku, lebo sa trasie. Otrasené je aj Čile, Francúzsko a Taliansko.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa, veľké korporácie, ktoré vyrábajú jedlo pre ľudstvo, upadajú, smerovanie jedla je odklonené.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za elitu, ktorá je stále mocnejšia a ekonomika naďalej klesá; oni [elita] tlačia ľudstvo k naplneniu svojich cieľov.

V STRAVE SA VRÁTITE NA NEKYSNUTOM CHLEBE A KRMIVU SKORO. UDRŽUJTE ODBER VODY. UROBTE SI ZÁSOBY VODY.

Buďte ľudskými tvormi pevnej viery a pozornými. Žite pozorne, aby ste neboli oklamaní.

Modlite sa Svätý ruženec a prijmite Ma v Mojom Tele a Mojej Krvi v Eucharistii iba s náležitou prípravou. Buďte odborníkmi na lásku. PRIPRAVTE SA NA VAROVANIE (1) MOJE DETI, uvedomte si, že budete konfrontovaní svojimi činmi a skutkami. Čiňte pokánie!

Moji ľudia: CHOĎTE TVÁROU V TVÁR SKĽUČENOSTI, UPROSTRED SVOJHO POKROKU, NEISTOTE A STRACHU, KTORÝ MÁTE, BUĎTE TVORMI VIERY V MOJU LÁSKU K MOJIM DEŤOM. KAMENE VÁM NA CHLIEB NEDÁM.

Nebojte sa, Moja Matka vás chráni, nebojte sa. Zostávam s každým z vás. Žehnám vás a posielam vám svojich anjelov, aby išli pred vami a otvorili vám cestu. Žehnám vám, deti Moje. Môj Pokoj vás zaplavuje.

Váš Ježiš.

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Zjavenia o veľkom Božom varovaní ľudstvu…

KOMENTÁR LUZ DE MARÍA

bratia:

Náš milovaný Pán Ježiš Kristus, ktorý nás žehná celou svojou láskou a ochranou, nám hovorí: „Nebojte sa, JA Som s vami.“ Aká veľkosť sa vylieva na celé ľudstvo pre Božiu slávu a spásu duší! Ako odoprieť toľko lásky pred nami! Láska, ktorá vedie samotného Boha k tomu, že pred nás prichádza v rôznych chvíľach nášho života a my ho nespoznávame. Preto nám hovorí, že prichádza pred nás ako Žobrák lásky, aby sme sa obrátili tvárou v tvár naliehavosti tejto chvíle. Musíme zostať na ceste obrátenia, aby viera nebola dočasná, ale bola v nás pevná.

Hovorí nám o tom, že „je pre NEHO duchovným útočiskom“ a hovorí nám o úkrytoch, ktoré existujú na Zemi, preto tí, ktorí tam musia zostať, ostanú. Pamätajme, že domy zasvätené Najsvätejším Srdciam a kde žije Božia láska, budú útočiskom. Ale predovšetkým musíme vedieť, že útočiská pripravené na Zemi sú pre najkritickejšie chvíle prenasledovania. Bratia, spoznávajme znamenia čias a predovšetkým dôverujme Bohu, modlime sa a hovorme: Amen, Amen, Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm