Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 23 September 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

SEPTEMBER 23, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved People of God:

I PROTECT YOU BY DIVINE ORDER WITH MY HEAVENLY LEGIONS, WHICH ARE ALL ON EARTH.

Every human being is the joy or the sorrow of Our King and Lord Jesus Christ. This is the awareness to which every human being is called. Analyse your works and actions, ask yourselves whether you are the joy or the sorrow of Our King and Lord Jesus Christ.

This war is spiritual. (Eph. 6:12) It is not for nothing – it is for souls, because the Devil continually tempts them so that they would fall and thus be a cause of pain for Our King and Lord Jesus Christ.

You know full well that, being part of humanity, you are in grave danger of being participants in the Third World War, and you must be aware of this so that you would change, starting from the language you use, your expressions and gestures, to your personal relationship with the Most Holy Trinity, with Our Queen and Mother, with your Companions on the Way, your Guardian Angels and with your brothers and sisters. All of this tips the balance in favour of or against the good.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

THIS IS THE MOMENT WHEN WAR GOES FROM WORDS TO DEEDS AND HUMANITY’S SUFFERING WILL BEGIN WITH VEHEMENCE.

The Earth will shake forcefully; the Earth’s core is magnetised by the sun, which lashes it with its solar flares. What the Earth contains within it will come out of the centre of the Earth via volcanoes, and the great volcanoes will cause unexpected eruptions.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

How many innocent people are preparing to die in war, compelled by those who lead them!

How many human beings will go from having material possessions to being nomads, moving from country to country so as not to fall prey to war!

How many will leave their countries so as not to be active participants in an army!

It is the human being’s folly, together with ambition for power, that leads man to act immediately.

I hear in Heaven:

“WOE, WOE, WOE TO HIM WHO RAISES HIS HAND FIRST TO GIVE THE ORDER THAT NUCLEAR ENERGY BE USED. IT WOULD BE BETTER FOR THAT MAN NOT TO HAVE BEEN BORN.”

You will see a celestial body burning in the sky and approaching Earth.

Resist, children of Our King and Lord Jesus Christ, resist.

Continue to be attentive without falling into despair.

THE KING OF HEAVEN AND EARTH GIVES YOU HIS PROTECTION AND THAT OF HIS MOST HOLY MOTHER TOGETHER WITH THE ANGELIC CHOIRS.

Onward without turning back!

Hope and Faith in the Divine Word do not allow you to falter. Without fear, without haste, continue with firm Faith in the power of the Most Holy Trinity.  Be creatures of good.

AS THE COMMANDER OF THE ARMIES OF HEAVEN I BLESS THOSE WHO TAKE THIS CALL SERIOUSLY.

I PROMISE YOU THAT ONE OF MY ANGELS WILL REMAIN NEXT TO YOU FOR THE CRUCIAL MOMENTS.

I bless you with My Sword so that the human will would not lead you to fall into evil.

I bless you, children of Our King and Lord Jesus Christ.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

We gratefully receive the Words of our beloved St. Michael the Archangel, who showed me that Our Blessed Mother has clothed herself in mourning. However, he mentioned to me that this colour of Our Blessed Mother’s attire may not only be due to acts of war, but also to the lack of Faith of God’s People for remaining calm.

St. Michael the Archangel gives us strength with His Sword held high, which as we know symbolises the strength of good, and what is most important: the power of God over Satan.

Brothers and sisters, let us not falter, but let us walk within the Marching Column, in the footsteps of Our Lord Jesus Christ.

Let us remember, brothers and sisters: “If God is with us, who can be against us?” (Rom 8:31)

Amen, Amen, Amen.


Piatok 23. septembra 2022 Toto je moment, keď vojna prechádza od slov k činom a utrpenie ľudstva začína vehementne. Posolstvo Svätého Michala Archanjela Luz De Mária.

Milovaný Boží ľud:

CHRÁNIM VÁS BOŽSKÝM PRÍKAZOM SO SVOJIMI NEBESKÝMI LEGIAMI, KTORÉ SÚ VŠETKY NA ZEMI. Každé ľudské stvorenie je pre spokojnosť alebo smútok Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. To je vedomie, ku ktorému je povolaný každý ľudský tvor. Analyzujte konanie a činenie, opýtajte sa sami seba, či ste pre spokojnosť alebo smútok Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Tento boj je duchovný (Ef. 6:12), nie je zbytočný, je pre duše, lebo Diabol ich neustále pokúša padnúť, a tak byť príčinou bolesti pre Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Dobre viete, že ako súčasť ľudstva ste vo vážnom nebezpečenstve, že sa stanete účastníkmi tretej svetovej vojny a musíte si to uvedomiť, aby ste zmenili jazyk, ktorý používate, svoje prejavy a gestá na váš osobný vzťah so Svätou Trojicou, s našou Kráľovnou a Matkou, s vašimi spoločníkmi na ceste, vašimi anjelmi strážnymi a s vašimi bratmi. To všetko nakláňa rovnováhu v prospech alebo neprospech dobra.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

TOTO JE MOMENT, KEĎ VOJNA PRECHÁDZA ZO SLOV K ČINOM A VEHEMENTNE ZAČÍNA UTRPENIE ĽUDSTVA. Zem sa chveje silou, jadro Zeme je magnetizované slnkom, ktoré ho bičuje svojimi slnečnými erupciami. Zo stredu Zeme skrze sopky vychádza to, čo Zem obsahuje vo svojom vnútri a veľké sopky vyvolávajú nečakané erupcie.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Je to hlúposť ľudského tvora s ambíciou po moci, ktorá vedie človeka k okamžitému konaniu.

Počujem v Nebi:

„BEDA, BEDA, BEDA TOMU, KTORÝ PRVÝ ZDVIHNE RUKU, ABY VYDAL ROZKAZ A ABY SA POUŽÍVALA JADROVÁ SILA, LEPŠIE BY BYLO, BY SA TEN ČLOVEK NENARODIL.“ Uvidíte nebeské teleso horiace na Nebi a približujúce sa k Zemi. Vzoprite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, vzpierajte sa.

Buďte naďalej pozorní bez zúfalstva. KRÁĽ NEBA A ZEME VÁM DÁVA SVOJU OCHRANU A OCHRANU SVOJEJ NAJSVÄTEJŠEJ MATKY SPOLU S ANJELSKÝMI ZBORMI. Nádej a viera v Božie Slovo im nedovolia zaváhať. Bez strachu, bez zhonu pokračujte s pevnou vierou v moc Svätej Trojice. Buďte stvoreniami dobra.

AKO NÁČELNÍK NEBESKÝCH ZÁSTUPOV ŽEHNÁM TÝCH, KTORÍ BERÚ TOTO POVOLANIE VÁŽNE. SĽUBUJEM VÁM NA TRVALO JEDNÉHO Z MOJICH ANJELOV PO VAŠOM BOKU PRE KĽÚČOVÉ CHVÍLE. Žehnám vás svojím mečom, aby vás ľudská vôľa nepriviedla k pádu do zla. Žehnám vám deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Svätý Michal Archanjel.

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

AVE MÁRIA NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia:

S vďakou prijímame Slová nášho milovaného Svätého Michala Archanjela, ktorý mi ukázal, že naša Presvätá Matka sa obliekla do smútku. Ale spomenul mi, že táto farba odevu našej Presvätej Matky nemusí byť spôsobená iba vojnovými činmi, ale aj nedostatkom viery Božieho ľudu, aby zostal pokojný. Svätý Michal Archanjel s vysoko zdvihnutým mečom nám dáva silu, ktorá symbolizuje, ako vieme, silu dobra a to najväčšie: moc Boha nad satanom. Bratia, nerozpadnime sa, ale kráčajme v Pochodovom stĺpe v stopách nášho Pána Ježiša Krista. Pamätajme bratia: „Ak je Boh s nami, kto môže byť proti nám?“ (Rím 8:31) Amen. Amen. Amen.

Zdroj: www.revelacionesmarianas.com