Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 28 September 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

SEPTEMBER 28, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

IN ADORATION OF THE HOLY TRINITY, WITH HONOR AND IN REPARATION FOR ALL HUMAN BEINGS, I COME TO YOU BY DIVINE ORDER.

I COME TO ASK YOU FOR MORE DEDICATION TOWARDS THE MOST HOLY TRINITY, so that prayers made “in spirit and truth” would acquire the strength necessary to touch souls, which at this moment are in greater need than before of being touched by prayer made with the heart.

I COME TO CALL YOU TO CONSECRATE YOURSELVES TO OUR QUEEN AND MOTHER so that, being consecrated, you would be constant adorers of the Most Blessed Sacrament of the Altar.

You need to be love for your brothers and sisters:

respecting the lives of your fellow men,

helping your neighbors with whatever they need, especially spiritually.

introducing them to the way of Eternal Salvation based on the knowledge of the Sacred Scriptures, so that they would be doers of the Law of God and what the Law entails,

being those who practice the Sacraments and Divine Love, from which you receive the Graces to continue.

Human beings have not come to understand how, in every action they perform, in every work they do and with every thought, they generate good or evil.

THE AWARENESS THAT PRAYER MUST BE “PRAYED” AND AT THE SAME TIME PUT INTO PRACTICE (cf. James 1:22-25) IS INDISPENSABLE AT THIS MOMENT.

Human beings who neglect fraternity run the risk of being a stumbling block for their fellow men.

BE AWARE THAT YOU FIND YOURSELVES AT A TIME FOR REPENTANCE AND TURNING TO GOD, PLEASING HIM. In this way the chains that bind you will be broken and you will be new creatures, converted and convinced.

Whoever does not have Faith is unable to preach.

Whoever does not have Hope will not preach hope.

Whoever is not Charity will not preach with charity.

Whoever is not Love will not preach with love.

The People of the Most Holy Trinity must know that prayer concludes with the praxis of what is prayed, so that it would bear fruits of Eternal Life. Empty Faith is dead (James 2:14-26), and the human being without love is an empty creature.

WHOEVER WISHES TO BECOME PART OF GOD’S PEOPLE MUST BE WILLING TO RISE UP, IF NECESSARY, ABOVE HIMSELF in order to be in the Divine way and to leave behind the rags of human folly, so as to live in the constant practice of love for the Will of God.

YOU HAVE NEGLECTED YOUR SPIRITUAL STATE: you have minimized it and do not wish to renew yourselves or to have a generous spirit. Materialism has overtaken you so much that you do not distinguish when you are acting out of interest or out of love.

Humanity will be informed of the dreaded nuclear bomb, and then silence…

You will be informed of the collapse of the economy and food shortages.

And have the People of God been converted? Are they a converted People?

Humanity will suffer and the suffering will be heard by all creation until the Divine Hand stops what the human creature has carried out, and you will feel the weight of the Divine Hand and of the sin committed against God.

THE EARTH BURNS AND WILL BURN…

The human being does not cry out to God, but does evil to his fellow man; he rises up in the streets and makes of himself an unknown creature by his aggression.

Pray, People of God, pray for Italy and France: they will suffer because of nature.

Pray, People of God, pray: Argentina will weep, and in its lamentation it will see Our Queen and Mother of Lujan as she is and has been offended.

Pray, People of God, pray for Spain: the people will rise up and nature will scourge them.

Pray, People of God, pray for Mexico, it will shake: its people will suffer and weep.

Beloved People of the Most Holy Trinity:

THE ENVOY (1) WILL ARRIVE, BUT WILL HE RECOGNIZE YOU? He will see so much tyranny in the human heart and will suffer like Christ. He will feel the hypocrisy in the human creature and will call you all to Him.

CONVERT!

I bless you with My Sword.  I protect you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Revelations about God’s Envoy:

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

We can never be reminded enough by Heaven, over and over again, of the duties involved in prayer.

Prayer is more than repeating, it is more than memorizing: it means entering into Divine Love, staying beside Our Blessed Mother and learning from Her in order to be disciples of Our Lord Jesus Christ.

As humanity, we are living in a serious time, and yet people do not believe. Union with Christ has been consigned to oblivion; humanity has been dominated by materialism and all that surrounds it.

Brothers and sisters, we need Our Lord Jesus Christ and Our Blessed Mother, and we need to be more godly.

Let us love Christ, who willingly gave his life for each one of us.

Amen.

CONSECRATION TO THE IMMACULATE HEART OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY

LUZ DE MARIA

AUGUST 2011

I, ……………… entrust myself, Mother, to Your protection and to Your guidance; I do not wish to walk alone in the midst of the storm of this world.

I come before You, Mother of Divine Love, with empty hands,

but with my heart filled with love and hope in Your intercession.

I beseech You to teach me to love the Most Holy Trinity with Your own Love,

so as not to be indifferent to His calls, nor indifferent to humanity.

Take my thoughts, my conscious and unconscious mind, my heart, my desires, my expectations, and unify my being in the Trinitarian Will,

as You did, so that the Word of Your Son would not fall on barren ground.

Mother, united to the Church, the Mystical Body of Christ, bleeding

and despised in this moment of darkness,

I raise to You my voice in supplication, so that the discord between men and peoples would be destroyed by Your Maternal Love.

I SOLEMNLY CONSECRATE TO YOU TODAY, MOST HOLY MOTHER, MY WHOLE LIFE SINCE MY BIRTH. WITH THE FULL USE OF MY FREEDOM, I REJECT THE DEVIL AND HIS MACHINATIONS AND ENTRUST MYSELF TO YOUR IMMACULATE HEART. TAKE ME BY YOUR HAND FROM THIS MOMENT ON, AND AT THE HOUR OF MY DEATH, PRESENT ME BEFORE YOUR DIVINE SON.

Mother of Goodness, let this consecration of mine be carried in the hands of the Angels to every heart, so that it may be repeated to infinity in every human being.

Amen.


POSOLSTVO OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA LUZ DE MÁRIA

28 SEPTEMBRA 2022

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

V adorácii SVÄTEJ TROJICE, NA POCTU A NÁPRAVU ZA VŠETKÉHO ĽUDSKÉHO STVORENIA PRICHÁDZAM K VÁM NA BOŽÍ ROZKAZ. PRICHÁDZAM VÁS PROSIŤ O VIAC VENOVANIA SA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, aby modlitby vykonané „ v duchu a pravde“ nadobudli potrebnú silu, aby sa dotkli duší, ktoré v tejto chvíli potrebujú viac ako predtým, aby sa ich dotkla modlitba uskutočnená srdcom. PRIŠIEL SOM VÁS VYZVAŤ, ABY STE SA ZASVÄTILI NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE, aby zasvätené osoby boli stálymi ctiteľmi Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Musia byť milosrdní k svojim bratom: Rešpektovať života iných.

Pomáhať druhým s tým, čo potrebujú, najmä duchovne. Vstupovať mu na cestu večnej spásy na základe poznania Svätého písma, aby boli naplňovateľmi Božieho zákona a toho, čo Zákon chápe. Byť vykonávateľmi sviatostí a Božskej lásky, odkiaľ dostávate milosti, aby ste pokračovali.

Ľudské stvorenie nepochopilo, ako v každej činnosti, ktorú vykonáva, v každej práci, ktorú vykonáva a pri každej myšlienke, je generátorom dobra alebo zla. VEDOMIE, ŽE MODLITBU BY STE SA MALI „MODLIŤ“ A ZÁROVEŇ JU UVIESŤ DO PRAXE (SANT. 1, 22-25), V TOMTO ČASE NEPOKRAČUJE. Ľudské stvorenie, ktoré odloží bratstvo bokom, sa dostáva do nebezpečenstva, že bude kameňom úrazu pre svojich blížnych. BUĎTE SI VEDOMÍ, ŽE STE VO CHVÍĽACH KAJANIA A OBRÁTENIE SA K BOHU, KTORÉHO TO TEŠÍ. Tak sa pretrhnú reťaze, ktoré ich viažu, a budú z nich nové stvorenia, obrátené a presvedčené. Kto nemá vieru, nemôže kázať. Kto nemá nádej, nekáže nádej. Kto nie je láska, nekáže s láskou. Ľud Najsvätejšej Trojice musí vedieť, že modlitba končí praxou toho, za čo sa modlia, aby priniesla ovocie večného života. Prázdna viera je mŕtva (Jakub 2:14-26) a ľudské stvorenie bez lásky je prázdne stvorenie.

TÍ, KTORÍ SA CHCÚ STAŤ SÚČASŤOU BOŽIEHO ĽUDU, MUSIA BYŤ OCHOTNÍ VSTÚPIŤ DO SEBE, AK JE TO POTREBNÉ byť božským spôsobom a nechať za sebou handry ľudskej hlúposti, aby žili v neustálom praktizovaní lásky k Božej vôli. ZANEDBALI DUCHOVNÝ STAV, minimalizovali ho a nechcú sa obnovovať ani byť vlastníkmi štedrého ducha. Materializmus do nich vtrhol natoľko, že nerozlišujú, kedy konajú zo záujmu alebo z lásky. Ľudstvo bude informované o obávanej jadrovej bombe a potom ticho…

Budú informovaní o poklese ekonomiky a nedostatku potravín. A Boží ľud sa obrátil? Je to prerobené mesto? Ľudstvo bude trpieť a utrpenie bude počuť celé stvorenie, kým Božská ruka nezastaví to, čo ľudské stvorenie urobilo, a oni nepocítia váhu Božskej ruky a hriech, ktorý spáchali proti Bohu. ZEM HORÍ A BUDE HORIEŤ… Ľudský tvor nevolá k Bohu, ale robí zlo svojim blížnym, búri sa na uliciach a svojou agresivitou robí zo seba neznámeho tvora.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Taliansko a Francúzsko, oni trpia pre prírodu.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa, Argentína plače a vo svojom náreku hľadí na našu Kráľovnú a Matku Luján takú, aká je a bola urazená.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Španielsko, ľudia povstanú a príroda ich bičuje.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Mexiko, trasie sa, jeho ľudia trpia a plačú.

Milovaní ľudia Najsvätejšej Trojice: PRÍDE VYSLANEC A SPOZNÁ ICH?(1) V ľudskom srdci uvidí toľko tyranie a bude trpieť ako Kristus. Pocíti pokrytectvo v ľudskom stvorení a všetkých ich povolá k sebe.

KONVERTOVAŤ! Žehnám vás svojím mečom a chránim vás.

SVÄTÝ MICHAL ARCHANJEL.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Zjavenia o Božom poslovi, čítajte.

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Nebo nikdy nestačí, aby nám znova a znova pripomínali povinnosti, ktoré so sebou modlitba prináša.

Modlitba je viac než iba opakovanie, je viac než memorovanie, vstupuje do Božskej Lásky, je to približovanie sa k našej Presvätej Matke a učenie sa od nej byť učeníkmi Nášho Pána Ježiša Krista. Ako ľudstvo žijeme vo vážnej chvíli a neverí sa tomu. Zjednotenie s Kristom bolo odsunuté do prázdnoty, ľudské stvorenie ovládol materializmus a všetko okolo neho. Bratia, potrebujeme nášho Pána Ježiša Krista, našu Najsvätejšiu Matku, a potrebujeme byť viac z Boha. Milujme Krista, ktorý dobrovoľne dal svoj život za každého z nás. Amen.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. LUZ DE MÁRIA, august 2011

Ja, … (meno)………… odovzdávam seba, Tebe Matka, pod Tvoju ochranu a Tvoje vedenie; Ja nechcem chodiť sám uprostred búrky tohto sveta. Darujem Ti sám seba, Matka Božia Lásky, s prázdnymi rukami, ale s mojím srdcom naplneným láskou a nádejou na Tvoj príhovor. Žiadam Ťa, aby si ma naučila milovať Najsvätejšiu Trojicu s Tvojou rovnakou Láskou, aby som nebol ľahostajný na ich volanie ani ľahostajný k ľudstvu. Vezmi moju myseľ, moje myšlienky, moje vedomie a nevedomie, moje srdce, moje túžby, moje očakávania, a zjednoť moju bytosť z vôľou Najsvätejšej Trojice, ako chceš Ty, aby Slovo Tvojho Syna nepadalo na vyprahnutú pôdu. Matka, zjednoť Cirkev, tajomného Tela Kristovho: krvácanie a opovrhovanie v tomto okamihu temnoty, dvíham môj prosebný hlas, k Tebe tak, aby nezhody medzi ľuďmi a národmi boli zničené Tvojou materinskou Láskou. Záväzne sa Ti dnes zasväcujem, Panna Mária, celý môj život od môjho narodenia. S plným využitím mojej slobody, odmietam diablov a všetkých jeho machináciách a odovzdávam sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Drž ma Tvojou rukou v tomto okamihu a v hodine mojej smrti, a odovzdaj ma Tvojmu Božskému Synovi. Dovoľ Matka dobroty, aby moje zasvätenie bolo doručené Anjelmi ku každému srdcu, aby bolo plynule opakované každou ľudskou bytosťou. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm