Three Messages to Valentina Sydney Seer (English and Slovak) – 1 23 25 September 2022

Message to Valentina Sydney Seer – 1 September 2022

Angels Measure the Land for Water and Dryness

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/1-september-2022/]

In the morning, while I was praying, three angels appeared to me. They said, “We have come to check the land and to measure.”

I thought to myself, ‘What are they going to do?’

In a vision, they showed me a lot of water, high water like a tsunami, and then the water was receding, so I could see a little sand.

The three angels walked up and down and inspected the area after the water receded. Then, suddenly, a lot of sand appeared, becoming a desert.

I said to the angel, “It looks like a desert.”

One of the angels said, “First, there will be a lot of water, but then it will turn into a desert, all dryness.”

The angels did not explain where this would happen.

Holy Angels pray for us that our Lord will be merciful to the people wherever this event will happen.


Message to Valentina Sydney Seer – 23 September 2022

Feast of St Padre Pio

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/23-september-2022/]

Today, St Padre Pio appeared to me in the church during the Holy Mass. He came dressed as a Capuchin monk, in a brown habit, but there was something white around his neck. Although he came very happy, he was sad for our Lord for all the offences committed against Him.

Speaking to me in Italian, St Padre Pio said, “Valentina, daughter of the Eternal Father, I have permission to come and talk to you.”

“I come to tell you that I always intercede for your petitions, whatever you ask, but, even with all that I am very close to our Lord Jesus, He does not always respond to all that I ask. I will explain why not.”

“Now in the world, there is too much sin, which greatly offends our Lord. Humanity does not want to repent from the mortal sins they carry in their souls. They don’t realise that one day they will have to give an account to our Lord for the terrible sins they committed during their life.”

“Even the churches are corrupted, in general, even in the Vatican, the cardinals, bishops and priests. This is how it is now everywhere in the world. No one is truthful and honest towards our Lord Jesus anymore. There is so much sacrilege, Valentina. Pray for the churches and for all those who serve our Lord because the evil spirit, that ugly malignant beast, is falsely guiding everyone astray, even the faithful ones. They all need a lot of prayers. Be courageous, tell people to come back to God and repent. Don’t be silent!”

He continued, “Many events are happening, including natural disasters, and they will become worse if people do not listen and change.”

Thank you, St Padre Pio. Pray for us.


Message to Valentina Sydney Seer – 25 September 2022

Our Lord Never Approved for Women to be around the Altar

[See website: http://valentina-sydneyseer.com.au/25-september-2022/]

Today, during Holy Mass, just before the distribution of Holy Communion, while a young woman was going to the Tabernacle to bring the Ciborium to the Altar, our Lord said, “Look at that. A woman sent to open My Most Sacred Place and to bring My Holy Body to the Altar to be distributed.”

“I never approved of women coming around My Altar, and I never will! I choose My Disciples, and that will remain forever. Now, women are pushing to come to My Altar and to serve Me. My anger is great to watch all of this. Pray for them, for when the time comes, when I will judge, I will judge severely. Pray that I might still be merciful to them for all this wrongdoing, forcing themselves to My Altar.”

Our Lord was looking at me, and then He said very sternly, “Valentina, My child, don’t you ever do that to Me because you would offend Me greatly, to the point that you would lose even your life; this is in eternity.”

Then our Lord asked me to make reparation for these offences. I made reparation immediately after Holy Communion, just as our Lord requested. Then, He again asked me to make reparation after the Holy Mass in front of the Holy Tabernacle, which I did so.

We try to please people here on earth and put them in a higher position in the church. But do they even ask, ‘Do we please our Lord by doing this?’ No, God wants women to remain humble and not be around the Altar.

Many times our Lord said to me, “I do not want women around My Sacred Table to serve Me.”

Lord Jesus, have mercy on us.


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 1. 9. 2022 Anjeli merajú Zem podľa vody a sucha

Ráno, keď som sa modlila, zjavili sa mi traja anjeli.

Povedali: „Prišli sme skontrolovať Zem a zmerať.“

Pomyslela som si: ‘Čo budú robiť?’ Vo videní mi ukázali veľa vody, vysokú vodu ako cunami, a potom voda ustupovala, preto som videla trochu piesku. Traja anjeli chodili hore-dole a po opadnutí vody kontrolovali oblasť. Potom sa zrazu objavilo veľa piesku, z ktorého sa stala púšť.

Povedala som anjelovi: „Vyzerá to ako púšť.“

Jeden z anjelov povedal: „Najprv bude veľa vody, ale potom sa zmení na púšť, všetka suchosť.

Anjeli nevysvetlili, kde sa to stane. Svätí anjeli sa za nás modlia, aby náš Pán bol milosrdný k ľuďom, kdekoľvek sa táto stane.

https://valentina-sydneyseer.com.au/1-september-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 23.09.2022 Sviatok Svätého Pátra Pia

Dnes sa mi v kostole počas Svätej omše zjavil Svätý páter Pio. Prišiel oblečený ako kapucínsky mních, v hnedom habite, ale okolo krku mal niečo biele. Hoci prišiel veľmi šťastný, bol smutný za naším Pánom za všetky urážky, ktoré sa ku Nemu dopustili.

Svätý Páter Pio mi po taliansky povedal: „Valentína, dcéra večného Otca, mám povolenie prísť a porozprávať sa s tebou. „Prichádzam vám povedať, že sa vždy prihováram za vaše prosby, nech žiadate čokoľvek, ale napriek tomu všetkému Som veľmi blízko nášmu Pánu Ježišovi, On nie vždy odpovedá na všetko, čo žiadam.“

Vysvetlím prečo nie. „Teraz je vo svete príliš veľa hriechu, ktorý veľmi uráža nášho Pána. Ľudstvo nechce činiť pokánie zo smrteľných hriechov, ktoré nosí vo svojich dušiach. Neuvedomujú si, že jedného dňa sa budú musieť zodpovedať nášmu Pánovi za hrozné hriechy, ktorých sa počas svojho života dopustili.“

„Dokonca aj cirkvi sú vo všeobecnosti skazené, dokonca aj vo Vatikáne, kardináli, biskupi a kňazi. Takto je to teraz všade vo svete. Nikto už nie je pravdivý a čestný ku nášmu Pánovi Ježišovi. Je tu toľko svätokrádeže, Valentína. Modlite sa za cirkvi a za všetkých, ktorí slúžia nášmu Pánovi, lebo zlý duch, tá škaredá zhubná šelma, falošne zvádza všetkých, dokonca aj verných. Všetci potrebujú veľa modlitieb. Buď odvážna a povedz ľuďom, aby sa vrátili k Bohu a činili pokánie. Nebuď ticho!“

Pokračoval: „Dejú sa veľa udalostí, vrátane prírodných katastrof, a ak ľudia nebudú počúvať a meniť sa, budú ešte horšie. Ďakujem, Svätý páter Pio. Modli sa za nás.

https://valentina-sydneyseer.com.au/23-september-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 25.09.2022 Náš Pán nikdy neschválil, aby ženy boli okolo oltára

Dnes, počas Svätej omše, tesne pred rozdávaním Svätého prijímania, keď jedna mladá žena išla do svätostánku, aby priniesla Cibórium k oltáru, náš Pán povedal: „Pozrite sa na to. Žena poslaná, aby otvorila Moje Najsvätejšie miesto a priniesla Moje Sväté Telo k oltáru, aby bolo rozdané.“

„Nikdy Som neschvaľoval, aby ženy chodili okolo Môjho oltára a nikdy nebudem! Vyberám si svojich učeníkov a to zostane navždy. Teraz sa ženy tlačia, aby prišli k Môjmu oltáru a aby Mi slúžili. Môj hnev je veľký sledovať toto všetko. Modlite sa za nich, lebo keď príde čas, keď budem súdiť, budem súdiť prísne. Modlite sa, aby Som im bol stále milosrdný za všetky tieto neprávosti, keď sa nútili k Môjmu oltáru.“

Náš Pán sa na mňa pozeral a potom veľmi prísne povedal: „Valentína, Moje dieťa, nikdy Mi to neurob, lebo by si Ma veľmi urazila, až by si prišla o život; toto je vo večnosti.“ Potom ma náš Pán požiadal, aby som odčinila tieto previnenia. Ihneď po Svätom prijímaní som urobila nápravu tak, ako to žiadal náš Pán. Potom ma znova požiadal, aby som urobila nápravu po Svätej omši pred Svätostánkom, čo som aj urobila. Usilujeme sa potešiť ľudí tu na Zemi a postaviť ich na vyššiu pozíciu v Cirkvi. Ale pýtajú sa vôbec: ‘Potešujeme nášho Pána, keď to robíme?’ Nie, Boh chce, aby ženy zostali pokorné a neboli okolo oltára.

Náš Pán mi mnohokrát povedal: „Nechcem, aby Mi ženy slúžili pri Mojom posvätnom stole.

Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami.

https://valentina-sydneyseer.com.au/25-september-2022/