Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 3 October 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO LUZ DE MARIA

OCTOBER 3, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart, people of My most beloved Son:

I LOVE YOU, I HOLD YOU IN MY MATERNAL HEART SO THAT IN MY HEART YOU MIGHT ADORE THE MOST HOLY TRINITY AND GIVE THANKS FOR INFINITE DIVINE MERCY.

People of My Son:

THIS IS THE TIME FOR YOU TO UNDERSTAND THAT YOUR WORKS AND ACTIONS MUST BE DIRECTED TOWARDS THE GOOD, SETTING ASIDE SPIRITUAL MEDIOCRITY.

At this time, human beings want to draw attention to their inner selves in order to stand out, without asking themselves or worrying whether excelling personally elevates them above their brothers and sisters, sometimes leaving them lying on the ground.

As Mother I call you to conversion and not to personal interests, for the Antichrist and his legions have knocked at the door of humanity and his wickedness has been accepted by the people of My Divine Son.

YOU ALREADY FEEL CRISIS, YOU ARE ALREADY LIVING IN CRISIS; YOU HAVE BEEN THROUGH CRISES AND EMERGED FROM THEM, BUT THIS CRISIS WILL NOT BE OVERCOME UNTIL MY DIVINE SON INTERVENES.

All Creation has been changed by the hand of man, just as the human heart has changed. This is a time of the heightened influence of the evil one over a humanity that has been altered, that is dissatisfied, incomprehensible, estranged from God and unified in its thinking so as to blaspheme against the Most Holy Trinity and against this Mother of humanity.

My children, you are being unified in your thinking by means of the different electronic media used by the great powers and which you use in order to communicate.

Pay attention, My children:

WORLD DOMINATION IS UPON HUMANITY, EXERTING SUCH A NEGATIVE INFLUENCE UPON THE MINDS OF ALL, THAT YOU WILL COME TO WORK AND BEHAVE VERY BASELY AS HUMAN BEINGS.

People of My Son, entrust yourselves to My Divine Son; invite Him to remain with you in all the works or actions of your daily lives; in this way you will remain protected by the Most Holy Trinity, by the Heavenly Legions and by this Mother.

The works and deeds of My Son’s People must continually tend towards the good (I Thess 5:15) in order to hinder negative thoughts, because at this moment human beings are continually beset by negative thoughts that are being sent to them and which are not the fruit of human will. However, since humanity is opposed to my Son and is embracing what is worldly, you are easy prey for evil, which is continually tempting you.

TO FREE YOURSELVES FROM TEMPTATION YOU MUST DO GOOD, THINK GOOD, WANT GOOD FOR YOURSELVES AND YOUR BROTHERS AND SISTERS. (II Thess. 3:13)

Do not permit thoughts contrary to fraternity, contrary to love, to self-giving, to adoration towards the Most Holy Trinity, to devotion towards all the Heavenly Choirs and to veneration towards this Mother.

Remember, My children:

YOU MUST SUBJECT YOURSELVES TO MY SON AND MUST CONTINUALLY ASK HIM FOR THE BLOOD AND WATER THAT FLOWED FROM HIS OPEN SIDE ON THE CROSS TO BE POURED OUT UPON YOU, IN ORDER THAT YOU WOULD BE BEARERS OF GOOD AND SO THAT THE EVIL ONE WITH HIS WILES WOULD NOT PENETRATE WITHIN YOU.

Beloved people of My Son, walk rapidly towards Him. Humanity is hanging by a thread and you must save your souls: save your souls! For you will be severely tested by those who wish to display the power of their weaponry over all humanity.

Nonetheless, do not fear, My children: My Son will not give you stones for bread – My Son will bring down Manna from Heaven to sustain His children.

WORK AND ACT WITHIN THE GOOD AND YOU WILL RECEIVE THE GOODNESS AND DIVINE BLESSINGS NECESSARY FOR YOU NOT TO SUCCUMB WHEN FACING TRIALS.

I love you, My children, I cover you with My Maternal Mantle, I cover you with My Love.

GIVE ME YOUR HAND, DO NOT FEAR: I AM MY SON’S DISCIPLE AND I WANT YOU TO BE SO AS WELL.

I bless you with My Love, I bless you with My YES to God.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Our Blessed Mother gives us another lesson of love and humility.

Being part of humanity, we are invited to conversion in order to save our soul.

It is painful to say it, but evil has taken possession of humanity because the human race has allowed it to enter all areas of human life. The Most Holy Trinity and Our Blessed Mother are set aside, and now the existence and protection of the Holy Angels are considered a myth.

Our Mother calls us to turn our gaze and to be aware of crisis on a global level, of the tensions that exist between countries at war and the involvement of other countries in armed conflicts, endangering humanity.

The encouragement that Our Mother gives us is her assurance of the intervention of Our Lord Jesus Christ in the midst of tribulation, and she warns us to fight against the unification of thought or the mass formation of a way of thinking, working and behaving on which everyone will agree. We have free will and it seems that the goal is to supplant it.
                                                         
Let us unite in prayer and in constant union with Our Lord Jesus Christ, inviting Him to remain with us at all times; in this way we will be drawing good to ourselves and to our brothers and sisters.

Amen.


POSOLSTVO OD PANNY MÁRIE SKRZE LUZ DE MÁRIA

3. OKTÓBRA 2022

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca!

Ľudia Môjho milovaného Syna: MILUJEM VÁS, CHRÁNIM VÁS VO SVOJOM MATERINSKOM SRDCI, ABY STE V MOJOM SRDCI ZBOŽŇOVALI NAJSVÄTEJŠIU TROJICU A ĎAKOVALI ZA NEKONEČNÉ BOŽIE MILOSRDENSTVO.

Ľudia Môjho Syna:

TOTO SÚ CHVÍLE, ABY STE POCHOPILI, ŽE VAŠE PRÁCE A ČINY BY MALI SMEROVAŤ K DOBRU, aby sa predišlo negatívnym myšlienkam. Ľudské stvorenia si v tomto čase želajú zvýrazniť svoje vnútro, aby vynikli, bez toho, aby sa čudovali alebo znepokojovali, či sa táto osobná výnimočnosť povyšuje nad ich bratov a niekedy ich nechá padnúť na Zem.

Ako Matka vás pozývam k obráteniu a nie k osobným záujmom, lebo Antikrist a jeho légie zaklopali na dvere ľudstva a jeho zlo prijali ľudia Môjho Božského Syna. KRÍZU UŽ CÍTITE, UŽ ŽIJETE V KRÍZE, PREŠLI STE KRÍZOU A POHLI STE SA VPRED, ALE TÁTO KRÍZA SA NEPREKONÁ, KÝM MÔJ BOŽSKÝ SYN NEZASIAHNE. Celé stvorenie sa zmenilo rukou človeka, tak ako sa zmenilo srdce ľudského stvorenia. Je to kritický moment vplyvu Zlého na zmenené ľudstvo, nespokojné, nepochopiteľné, oddelené od Boha, zjednotené v myslení, aby sa rúhali Svätej Trojici a tejto Matke ľudstva. Deti Moje, zjednocujete sa v myšlienkach prostredníctvom rôznych elektronických prostriedkov, ktoré používajú veľmoci a ktoré vy používate na komunikáciu.

Venujte pozornosť Moje deti: SVETOVÁ VLÁDA JE NAD ĽUDSTVOM, VYKONÁVA TAK VEĽA NEGATÍVNYCH VPLYVOV NA MYSEĽ KAŽDÉHO, ŽE BUDU PRACOVAŤ A KONAŤ NA VEĽMI NÍZKEJ ÚROVNI AKO ĽUDSKÉ TVORY. Ľudia Môjho Syna, odovzdajte sa Môjmu Božskému Synovi, pozvite Ho, aby zostal s vami vo všetkom, čo robíte alebo konáte v každodennom živote; Zostanú teda chránené Najsvätejšou Trojicou, Nebeskými Légiami a touto Matkou. Práca a činy ľudu Môjho Syna musia byť neustále nasmerované k dobru (1Tes 5:15), aby sa predišlo negatívnym myšlienkam, lebo v tomto čase žijú ľudské stvorenia neustále prenasledované negatívnymi myšlienkami, ktoré sú k nim vysielané a ktoré nie sú ovocím ľudskej vôle. Ale keď sa ľudstvo ocitne v opozícii ku Môjmu Synovi a objíma svetských, sú ľahkou korisťou zla, ktoré ich neustále pokúša.

ABY STE SA ZBAVILI POKUŠENIA, MUSÍTE KONAŤ DOBRO, MYSLIEŤ NA DOBRO, ŽELAŤ DOBRÉ PRE SEBA A SVOJICH BRATOV.(II Tes 3,13) Nedovoľte myšlienky, ktoré sú v rozpore s bratstvom, v rozpore s láskou, odovzdanosťou, adoráciou Najsvätejšej Trojici, oddanosťou všetkým nebeským chórom a úctou k tejto Matke. Pamätajte na Moje deti:

MUSÍTE SA PODRIADIŤ MÔJMU SYNOVI A MUSÍTE HO NEUSTÁLE ŽIADAŤ, ABY TÁ KRV A VODA, KTORÁ SA NA KRÍŽI VYLIALA Z JEHO OTVORENÉHO BOKU, SA ROZLIALA NA VÁS, ABY STE BOLI NOSITEĽMI DOBRA A ABY VÁM NEPRENIKOL TEN ZLÝ SO SVOJIMI ENTITAMI. Milovaní ľudia Môjho Syna, kráčajte k Nemu okamžite. Ľudstvo visí na vlásku a oni musia zachrániť svoje duše, lebo budú podrobení tvrdým skúškam od tých, ktorí chcú prejaviť svoju zbraňovú moc nad celým ľudstvom. Ale nebojte sa Mojich detí, Môj Syn vám nedá kamene na chlieb, Môj Syn zošle mannu z Neba, aby podporila svoje deti.

PRACUJTE A KONAJTE V RÁMCI DOBRA A DOSTANETE DOBRÉ A POTREBNÉ BOŽSKÉ POŽEHNANIE, ABY STE VO SKÚŠKACH NEPODĽAHLI. Milujem vás, deti Moje, zakrývam vás svojím materinským plášťom, zakrývam vás svojou láskou. PODAJTE MI RUKU, NEBOJTE SA, JA SOM UČENÍK MÔJHO SYNA A CHCEM, ABY STE BOLI AJ VY. Žehnám vás svojou Láskou, žehnám vás svojím ÁNO! Zbohom.

Matka Mária.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Naša Presvätá Matka nám dáva ďalšiu lekciu lásky a pokory. Ako súčasť ľudstva sme pozvaní k obráteniu, aby sme zachránili dušu. Je to bolestivé, ale zlo sa zmocnilo ľudstva, lebo ľudské stvorenie mu umožnilo vstúpiť do všetkých oblastí ľudského života. Najsvätejšia Trojica, naša presvätá Matka, je presídlená a teraz sa existencia a ochrana svätých anjelov považuje za mýtus. Naša Matka nás vyzýva, aby sme sa obzreli späť a uvedomili si globálnu krízu, napätie, ktoré existuje medzi krajinami vo vojne a zapojenie iných krajín do ozbrojených konfliktov, ktoré ohrozuje ľudstvo. Povzbudenie, ktoré nám dáva Naša Matka, je, že nás uisťuje o zásahu Nášho Pána Ježiša Krista uprostred súženia. A upozorňuje nás, aby sme bojovali proti zjednocovaniu myslenia či presýtenosti spôsobu myslenia, konania a konania, na ktorom budú všetci súhlasiť. Máme slobodnú vôľu a zdá sa, že cieľom je vytesniť ju. Spojme sa v modlitbe a v neustálom zjednotení s naším Pánom Ježišom Kristom, pozývajme Ho, aby zostal s nami každú chvíľu; týmto spôsobom budeme priťahovať dobro k sebe a k našim bratom. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm