Message to Bright Star (in Tagalog) – 26 October 2022

MENSAHE KAY MALIWANAG NA BITUIN NG PAG-IBIG NG DIYOS (Kanada)

26 Oktubre 2022

MALIWANAG NA BITUIN: Kami ay nag-aalay ng Misa at Adorasyon araw-araw para sa pagpapalaya ni William. Aking tinanong ang ating Panginoon kung maaari Siyang magpadala ng ilang mga sagot kay William, na kanyang hiniling. Ang Panginoon ay dumating bilang Ang Banal na Awa.

ATING PANGINOON: “Pinagpapala kita Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ako ay naparito ngayon, Aking anak, upang bigyan ka ng aliw, sapagkat ang kasamaan ay napakalakas sa mundo. Marami ang nakikipaglaban para panatilihin ka sa mga tanikala, Aking anak. Ang Plano ng Diyos na palayain ka ay malapit nang bumukas. Marami na ngayon ang nananalangin, Aking anak, para sa iyong pagpapalaya, sapagkat hindi nagkataon na hiniling ni Maria ng Dibinong Awa [Maria Divine Mercy] sa mundo na manalangin para sa tagumpay ng Nalalabing Simbahan. Marami ang nakatago sa kahilingang ito, Aking anak, sapagkat ikaw ang Pinuno ng Aking Nalalabing Simbahan.”

“Sa pagdating ng Pulang Buwan na siyang nangunguna, maraming sakuna ang sasapit sa Aking mga anak – mga sakuna na magiging higit na mapanira – tulad ng huling sakuna na bumagsak sa inyong Mundo. Ang mga sakuna, Aking anak, ay magiging mas madalas at mas mapangwasak sapagkat ang Aming mga anak ay tumangging magbalik loob sa kanilang Diyos.”

“Ang Aking mga anak ay magkakaroon ng maraming paghihirap, gaya ng lahat ng mga bagay na ito ay natupad na iyong ipinropesiya. Marami ang lalapit sa iyo para sa iyong payo, para kasama ng maraming mga pagkawasak din, Ako ay magpapadala ng maraming Mga Tanda at Kababalaghan upang ibalik ang Aming mga anak sa kanilang Diyos.”

“Magpakatatag, Aking anak, sapagkat sa panahong ito maraming bagay ang magbabago. Maging mapayapa, sapagkat Ako, ang iyong Diyos, ay humawak sa iyo sa Aking Kamay at ang aking Ina ay nagbabantay sa iyo, araw-araw. Maging mapayapa, Aking anak, sapagkat lahat ng ipinangako sa iyo, ay ngayo’y bumubukas.”

“Mahal kita, Aking anak at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/10/27/message-to-bright-star-26-october-2022/]