Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 23 October 2022

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

OCTOBER 23, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of My King and Lord Jesus Christ:

YOU ARE LOVED BY THE MOST HOLY TRINITY, LOVED BY OUR QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES.

Putting into practice the fulfilment of God’s Law is the solid foundation on which every human being strengthens their spirituality, thereby making their faith firm and strong.

Children of My King and Lord Jesus Christ:

The current fashions are abominable. Women and their nudity express the times in which humanity finds itself.   Men dress like women, with silk garments…

HUMANITY HAS NO AWARENESS THAT THIS IS THE ERA OF THE HOLY SPIRIT, IN WHICH, THROUGH A WORTHY LIFE, CHILDREN OF GOD WOULD BE ABLE TO ATTAIN GREATER DISCERNMENT IN THEIR WORK AND CONDUCT BY THE GRACE OF THE HOLY SPIRIT.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

THERE IS A LACK OF CHRISTIAN FORMATION so that you might truly be faithful children of God and creatures of faith.

I am not speaking to you about training great scholars, but of forming disciples of Our King and Lord Jesus Christ (Mt. 28:19-20), whose faith is strengthened in the relationship of infinite Divine Love to every human being.

AT THIS MOMENT, THE PRESENCE OF THE MOST HOLY TRINITY AND OF OUR QUEEN AND MOTHER IN THE LIFE OF MAN IS IMPERATIVE.

Is humanity already experiencing famine? This will increase, going from country to country until it encompasses the whole world.

The hand of a person of power will make humanity experience the consequences of the use of the arms that will lead humanity to its greatest chaos. Death will ride over the Earth, leaving a trail of suffering in its wake.

Pray children of God, pray: the earth is in constant motion in its depths, and this will rise to the surface.

Pray children of God, pray: humanity is going to war. It will be the worst nightmare that this generation of the human race has ever experienced.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

THIS TIME OF THE HOLY SPIRIT IS WHEN THERE WILL BE THE GREATEST NIGHTMARES FOR HUMANITY AND THE GREATEST BLESSINGS FOR HUMANITY. (Jn 16:13-14)

Who will attack Rome?

Children of Our King and Lord Jesus Christ, I bless you. I call you to repentance, to return to the path of Eternal Truth. I call you not to be afraid, but to inner change guided by Our Queen and Mother of the End Times.

Do not fear: be firmer in faith.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY BY LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

St. Michael the Archangel explicitly places before our eyes what we are experiencing, in order that we would be aware of this “now”.  

As humanity we are hanging on the hand of a human being pushing a button, which will bring about the greatest nightmare for humanity…

This is why St. Michael the Archangel begins by calling us to be creatures of faith, with a true relationship with the Holy Spirit, precisely in the Era of the Holy Spirit.

For you did not receive a spirit of renewed slavery to fear, but you received a spirit of adoption, allowing you to cry out, “Abba, Father!” The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. (Romans 8:15-16)

St. Michael the Archangel tells us that we will also experience the greatest blessings at this time.  Let us therefore have a firm faith, being true Christians in union with the Holy Spirit and being doers of God’s Will.

Amen.


POSOLSTVO OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA

23. OKTÓBRA 2022

Ľudia môjho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

STE MILOVANÍ SVÄTOU TROJICOU, MILOVANÍ NAŠOU KRÁĽOVNOU A MATKOU KONCA ČASOV. Prax napĺňania Božieho zákona je pevným základom, na ktorom si každý ľudský tvor upevňuje svoju spiritualitu, a preto je jeho viera pevná a silná.

Deti môjho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Súčasná móda je ohavná. Žena a jej nahota externalizujú moment, v ktorom sa ľudstvo nachádza. Muži sa obliekajú ako ženy, v hodvábnych šatách… (Externalizácia (slovensky zvonka) v zmysle sociologickom je procesom, pri ktorom sa človek stáva závislým na prostredí, ktoré si sám utvoril) ĽUDSTVO SI NEUVEDOMUJE TÚTO ÉRU DUCHA SVÄTÉHO, KDE BOŽÍ SYN DÔSLEDNÝM ŽIVOTOM DOSIAHOL VEĽKÉ ROZLIŠOVANIE VO SVOJEJ PRÁCI A KONANIA MILOSŤAMI DUCHA SVÄTÉHO.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

NEDOSTATOK FORMÁCIE KRESŤANOM, aby mohli byť skutočne vernými Božími deťmi a stvoreniami viery. Hovorím k vám nie o formovaní veľkých učencov, ale o formovaní učeníkov Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista (Mt. 28,19-20) s posilnenou vierou vo vzťah nekonečnej Božskej Lásky ku každému ľudskému stvoreniu. V TEJTO CHVÍLI JE PRÍTOMNOSŤ SVÄTEJ TROJICE A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKY V ŽIVOTE ČLOVEKA IMPERANTNÁ.(Nepodmienečná) Zažíva už ľudstvo hlad? Rastie z krajiny do krajiny, až kým nepokryje celý svet. Ruka mocného stvorenia prinúti ľudstvo žiť v dôsledkoch použitia zbrane, ktorá vedie ľudstvo do najväčšieho chaosu. Smrť prejde Zemou a zanechá za sebou brázdu utrpenia.

Modlite sa deti Božie, modlite sa, Zem je v hĺbke neustále v pohybe a vystúpi na povrch.

Modlite sa deti Božie, modlite sa, ľudstvo prichádza do vojny. Bude to najhoršia nočná mora, akú

ľudský tvor tejto generácie zažil.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

V TEJTO CHVÍLI DUCHA SVÄTÉHO SA DAJÚ NAJVÄČŠIE NOČNÉ MORY PRE ĽUDSTVO A NAJVÄČŠIE POŽEHNANIE PRE ĽUDSTVO.(Ján 16, 13-14) Kto zaútočí na Rím? Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, žehnám vás. Pozývam vás k pokániu, aby ste sa obrátili na cestu Večnej Pravdy. Pozývam vás, aby ste sa nebáli, ale radšej k vnútornej zmene vedenej Našou Kráľovnou a Matkou konca Časov. Nebojte sa, buďte pevnejší vo viere.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Svätý Michal Archanjel nám výslovne kladie to, čo prežívame, pred oči, aby sme si to hneď uvedomili! Ako ľudstvo visíme na ruke ľudského tvora, ktorý stlačí gombík, čo ľudstvu prinesie tú najväčšiu nočnú moru…

Preto Svätý Michal Archanjel začína tým, že nás povoláva, aby sme boli tvormi viery a so skutočným vzťahom k Duchu Svätému, práve v Ére Ducha Svätého.

A neprijali ste ducha, ktorý vás opäť zotročuje strachu, ale ducha, ktorý si vás adoptuje ako deti a dovolí vám zvolať: „ABBA OTEC!“ samotný duch uisťuje nášho ducha, že sme deti Božie. (Rimanom 8:15-16)

Archanjel Michal nám hovorí, že v tomto čase zažijeme aj najväčšie požehnania. Preto: pevná viera, byť pravými kresťanmi v spojení s Duchom Svätým a byť naplňovateľmi vôle Božej. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm