Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 6 November 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 6, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart, I bless you with My Love.

People of My Son:

I CALL YOU TO BE FRATERNAL, TO KEEP THE FAITH, (Mt. 17:20-24), TO GIVE SO AS TO RECEIVE, TO LOOK CAREFULLY AT THE SIGNS AND SIGNALS (Lk. 12:54-56), IN ORDER THAT YOU WOULD BE PEOPLE WHO MEDITATE ON EVERYTHING THAT OCCURS.

My Son suffers because of every action and work contrary to His Will.

The time has come when My children do not see, do not listen and do not preach: they remain blind, deaf and dumb in order to please those who are not in communion with the Divine Will.

Humanity is being driven mad by the noise of what is worldly and harmful to body and spirit; you do not pray and have turned away from My Son. You are a humanity without God.

HUMANITY IS IN GRAVEST DANGER AND YOU DO NOT SEE IT; on the contrary, you constantly amuse yourselves without thinking of the offenses with which you are wounding My Son.

This generation is living in so much sin, greater than that of Sodom and Gomorrah (Gen. 19:1-30). At this moment the cup is almost empty.

I AM A MOTHER AND TEACHER: I AM NOT THE BEARER OF FEAR – ON THE CONTRARY, I WANT YOU TO PREPARE AND CONVERT.

Humanity is living in total violence: you are empty inside, pleasing your basest instincts, and you are easy prey for evil.

My Son loves you and this Mother and Teacher loves you, therefore I come to call you to spiritual change and to prepare yourselves to assuage hunger and cold. Keep prayer books in your homes, spiritual books that you need to have in print.

You are walking in darkness, the same darkness that will reach Earth and cover it completely; afterwards the Divine Light will come and will illuminate everything that exists.

LOVE WILL BE IN THOSE CHILDREN WHO WILL REPENT, AND THEY WILL BE MY SON’S, HAVING A NEW LIFE.

People of My Son:

WAR CONTINUES TO SPREAD! The human race goes on aimlessly without seeing how the interests of one nation in particular are breathing fire so that the conflicts do not stop.

Suffering is worsening for humanity: famine will show man its face and there will be lamentation. Countries will need the cover of darkness so as not to be seen at night and in order to protect their peoples.

WITHOUT BEING AFRAID, CHILDREN OF MY IMMACULATE HEART, CONTINUE CEASELESSLY INCREASING YOUR FAITH, DRAWING CLOSER TO MY DIVINE SON, PRAYING TO SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL AND HIS LEGIONS.

Be creatures of inner peace, without arguments or envy and without arrogance, remembering that intelligence without God does not gain Heaven, but wisdom, humility, meekness, obedience, love of neighbor and perseverance.

People of My Son, pray, pray, pray; the earth has awakened in its entrails and from within it, all that it contains will rise to the outside through volcanoes.

People of My Son, pray, pray: France will weep, England will enter into chaos. Pray, children.

People of My Son, pray, pray – man’s time is not God’s time; hasten with your conversion. In the twinkling of an eye you will find yourselves in chaos.

You are loved by the Most Holy Trinity. Be people who practice prayer, mercy, charity, fraternity, humility and faith without forgetting the Law of God, Works of Mercy, the Sacraments and the Word of Sacred Scripture.

AS YOUR MOTHER I PROTECT AND BLESS YOU. I LOVINGLY PRESENT YOUR PRAYERS AND NEEDS TO THE MOST HOLY TRINITY. CONTINUE ON YOUR WAY WITHOUT FEAR

Children of My Immaculate Heart:

KEEP IN MIND THAT IN THE END MY IMMACULATE HEART WILL TRIUMPH.

I love you, People of My Son, I love you. I carry you within My Womb and protect you. Do not fear, I am with you.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN.

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN.

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN.

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Our Blessed Mother, Mother and Teacher of God’s People, calls us vehemently to conversion because this is the moment that was foretold.

She emphasizes our need to be fraternal and humble, our need not to think we are so intelligent that we forget God. This does not mean that Our Mother despises intelligence, but that it is different from being wise, since the wise person leads their intelligence to reflect without rushing, because they always seek Divine Help.

Our Mother gives us keys for recognizing the moment in which we find ourselves: “the cup is almost empty, violence dwells in the human race”…

Between the lines, Our Blessed Mother repeats that technology will come to a stop, and because of this she recommends that we have prayer books, the Holy Scriptures and texts that each person wants to have in print.

She announces the Three Days of Darkness and human folly to us. She points out for us events that are very near, so that we would be attentive, with Christ as the Master of our lives and consecrated to Our Blessed Mother.

Amen.


POSOLSTVO OD PANNY MÁRIE SKRZE LUZ DE MÁRIA

6. NOVEMBRA 2022

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, žehnám vás svojou láskou. Ľudia Môjho Syna:

VYZÝVAM VÁS, ABY STE BOLI BRATSKÍ, UCHOVALI SI VIERU, (Mt 17,20-24) DÁVALI A PRIJÍMALI, POZORNE POZERALI NA znamenia a varovania. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? (Lk. 12,54-56), Môj Syn trpí za každý čin a skutok, ktorý je v rozpore s Jeho Vôľou. Nastal čas, keď sa Moje deti nepozerajú, nepočúvajú a nekážu, ostávajú slepé, hluché a nemé, aby potešili tých, ktorí nie sú v spojení s Božou vôľou. Ľudstvo je pobláznené hlukom všednosti a škodlivé pre jeho telo i ducha; nemodlia sa a vzdialili sa od Môjho Syna. Sú ľudstvom bez Boha.

ĽUDSTVO JE VO VEĽMI VÁŽNOM NEBEZPEČENSTVE A NEPOZERAJÚ SA NA TO, práve naopak, neustále sa zabávajú bez toho, aby premýšľali o prehreškoch, ktorými ubližujú Môjmu Synovi. Táto generácia žije v toľkých hriechoch, väčších ako žila Sodoma a Gomora (Gn 19,1-30).

V tomto čase je pohár takmer prázdny.

SOM MATKA A UČITEĽKA, NIE SOM NOSITEĽOM STRACHU, NAOPAK, CHCEM, ABY STE SA PRIPRAVILI A OBRÁTILI. Ľudstvo žije v úplnom násilí, nachádza sa vo vnútri prázdne, dáva potešenie svojim najnižším inštinktom a je ľahkou korisťou zla. Môj Syn vás miluje a táto Matka a Učiteľka vás miluje, preto vás prichádzam povolať k duchovnej zmene a pripraviť sa na uspokojenie vášho hladu a chladu. Majte vo svojich domovoch modlitebné knihy, duchovné knihy, ktoré musia byť vytlačené. Kráčajú v temnote, tej istej, ktorá dosiahne Zem a úplne ju zakryje; potom príde Božské Svetlo a osvetlí všetko, čo existuje.

V TÝCH KAJÚCICH DEŤOCH BUDE LÁSKA A BUDÚ MÔJHO SYNA S NOVÝM ŽIVOTOM.

Ľudia Môjho Syna: VOJNA SA NAĎALEJ ŠÍRI! Bezcieľny ľudský tvor pokračuje bez toho, aby sa pozrel na to, ako záujmy konkrétneho národa rozdúchajú oheň, aby konflikty neustávali. Utrpenie sa pre ľudstvo zintenzívňuje, hlad ukazuje človeku svoju tvár a bude smútok. Krajiny budú musieť zatemniť, aby ich v noci nebolo vidieť, a chrániť svojich ľudí. BEZ STRACHU, DETI MÔJHO Nepoškvrneného SRDCA, BEZ PRESTANIA POKRAČUJTE VO ZVYŠOVANÍ SVOJEJ VIERY, PRIBLÍŽUJTE SA K MÔJMU BOŽSKÉMU SYNOVI, MODLITE SA ZA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA A JEHO LÉGIE. Buďte tvormi vnútorného mieru, bez debát či závisti a bez arogancie; pamätajúc, že inteligencia bez Boha nevyhráva Nebo, ale múdrosť, pokora, miernosť, poslušnosť, láska k blížnemu a vytrvalosť. Ľudia Môjho Syna, modlite sa, modlite sa, Zem vo svojich útrobách sa prebudila a z jej vnútra všetko, čo obsahuje, stúpa von skrze sopky.

Ľudia Môjho Syna, modlite sa, modlite sa, Francúzsko plače, Anglicko ide do chaosu, modlite sa deti.

Ľudia Môjho Syna, modlite sa, modlite sa, čas človeka nie je Boží, ponáhľajte sa k obráteniu. Mihnutím oka sa ocitnú v chaose. Sú milovaní Svätou Trojicou. Buďte stvoreniami, ktoré praktizujú modlitbu, milosrdenstvo, lásku, bratstvo, pokoru a vieru bez toho, aby ste zabúdali na Boží zákon, skutky milosrdenstva, sviatosti a Slovo Svätého písma. AKO MATKA ŤA CHRÁNIM A ŽEHNÁM. S LÁSKOU PREDKLADÁM SVOJEJ TROJICE VAŠE MODLITBY A POTREBY. BEZ STRACHU POKRAČUJTE V CESTE.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

MAJTE NA PAMÄTI, ŽE NAKONIEC ZVÍŤAZÍ MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE. Milujem vás, ľudia Môjho Syna, milujem vás. Nosím vás vo svojom lone, aby Som vás chránila. Nebojte sa, stretávam vás.

Matka Mária.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

bratia:

Naša Najsvätejšia Matka, Matka a Učiteľka Božieho ľudu, nás vehementne vyzýva k obráteniu, lebo toto je ohlásená chvíľa. Zdôrazňuje potrebu byť bratský a pokorný, neveriť, že sme natoľko inteligentní, že zabúdame na Boha. To neznamená, že Naša Matka pohŕda inteligenciou, ale že sa to líši od toho, že je múdra, lebo múdri vedú svoju inteligenciu k rozumu bez ponáhľania, lebo vždy hľadajú Božiu pomoc. Naša Matka nám dáva kľúče, aby sme spoznali vo chvíli, v ktorej sa nachádzame: „pohár je takmer prázdny, v ľudskom stvorení zostáva násilie“…

Naša Presvätá Matka nám medzi riadkami opakuje, že technika sa zastaví, a preto odporúča, aby sme si dali vytlačiť modlitebné knižky, Sväté písmo a tie, ktoré si každý želá. Oznamuje Tri dni temnoty a ľudskú hlúposť. Naznačuje veľmi blízke udalosti, aby sme boli pozorní ku Kristovi ako Majiteľovi nášho života a zasvätení našej Presvätej Matke. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm