Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 10 November 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 10, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of the Most Holy Trinity:

I COME TO YOU AS A MESSENGER OF THE MOST HOLY TRINITY …

People of Our King and Lord Jesus Christ:

GROW IN FAITH; LIVE UNDER THE PROTECTION OF THE DIVINE WILL.

AS THE TIMES INTENSIFY, THE WORKS AND ACTIONS OF THOSE WHO WALK IN THE SHADOW OF THE MOST HIGH WILL GIVE FRUITS OF ETERNAL LIFE (Jn. 15:16 and Jn. 15:5), AND THEY WILL SHARE THEM WITH THEIR BROTHERS AND SISTERS.

At this time, human beings are spending their lives in such deep spiritual emptiness that they project all their lack of fraternity towards their brothers. With every step that they take, they infect their brothers with the coldness with which the majority live their lives.

The human ego is not to be rooted out but transformed and fused with the work and action of Our King and Lord Jesus Christ, so that all human beings would live with deep love and share the blessing of being children of God.

This generation, by turning away from the Most Holy Trinity and seeking the Divine Light down the wrong paths, has plunged into dangerous waters where they cannot swim, only stay afloat, because the waters are putrid.

I see so much of humanity running after the Antichrist because of not knowing Our King and Lord Jesus Christ, ignoring the fact that Our King and Lord Jesus Christ worked miracles and did not boast about it, but on the contrary, went away quickly.

What is different about the Antichrist is that he will announce the supposed “miracles” that he will do. You know full well that they will not be miracles, but works of evil: he will make use of demons so as to appear to raise someone from the dead. IT IS THEREFORE URGENT THAT YOU KNOW OUR KING AND LORD JESUS CHRIST DIRECTLY FROM HOLY SCRIPTURE: IN THIS WAY YOU WILL RECOGNIZE HIM AND NOT BE DECEIVED.

Protect your mind, continue without soiling it and without bringing the harmful things of the world into it …

Go to Our Queen and Mother who guides you to Her Divine Son in these times of such turmoil.

This People of the Most Holy Trinity are foolish: they know that there will not be peace. Behind false peace agreements lies the preparation of increased armaments for mutual annihilation.

People of the Most Holy Trinity, the prophecies are being fulfilled one after another.


See, you who believe, you who have faith, you who fear God: events will not wait …

People of God, because of having decided to move further away from Divine Love, and in conjunction with the sign of the past blood moon, this chastisement is announced to you: the abominable desolation of the Church of Our King and Lord Jesus Christ.

THE DESOLATION OF THE SOUL HAS ARRIVED AT THIS TIME WHEN THEY ARE REMOVING THE MOST HOLY TRINITY FROM PLACES RESERVED FOR PRAYER AND WORSHIP, WHEN THEY ARE REMOVING OUR QUEEN AND MOTHER FROM THEM.

This is a small warning before the great and final profanation …

People of Our King and Lord Jesus Christ:

TAKE THIS MESSAGE WITH DUE SERIOUSNESS! …

Increase your faith by being keepers of the Law of God, of the Sacraments and of the knowledge of Him who sacrificed Himself on the Cross for the salvation of humanity.

MEDITATE ON THIS CALL: DO NOT TAKE IT LIGHTLY! …

In the Love of Our King and Lord Jesus Christ, I bless you, I illuminate your path, I protect and defend you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

On this blessed day when we receive this Call to each of our hearts, we join as the People of God in order to know, make reparation and pray, given this announcement by St. Michael the Archangel. 

The first words of St. Michael the Archangel are a clear reminder of the proper actions and deeds of a child of God. He then focuses on human reality, where all the while God is increasingly being removed from public places, and oratories are closing because man himself is paving the way for the Antichrist. 

Brothers and sisters, we need to know Our Lord Jesus Christ and go directly to Holy Scripture, particularly reading the Holy Gospels, so that humanity would not go after the Antichrist who, with great evil wonders, will do all kinds of “miracles” or wonders and deceptive signs, as St. Paul the Apostle announces in his letter to the Thessalonian Christians (2 Thess. 2:9). The great difference between Our Lord and God Jesus Christ and the Antichrist is the Lord’s humility. The oppressor will not be humble and will flaunt his power, employing false gestures of humility.

This latest total eclipse of November 8, 2022 also symbolized humanity’s point of greatest departure from Divine Love and from Our Blessed Mother. This sign evokes a chastisement which is not the one that will occur after the Miracle, but a prior chastisement, the fruit of human pride and the Church’s abomination of desolation in the face of man’s denial of God.

Let us continue praying in order that the avalanche might yet be held back that will introduce the great changes in the life of the Church which will open the door for the desolation prophesied by Daniel concerning the public abolition of the perpetual Sacrifice.

The Prophet Daniel tells us about the Holy Place and the abomination of desolation (Mt. 24:15).  St. Matthew 24:22 also tells us: “and if that time were not shortened, no one would come out alive; but God will shorten it on account of his elect.” 

St. Michael the Archangel speaks to us about a very difficult period for the People of God, in which persecutions, blasphemies, sacrileges and loneliness will be more continuous, and this is when faith will have to prevail all the more in order to remain firm in the Triune God.

We must remember that human virtues must accompany infused virtues: they cannot be improvised from one day to the next. That is why it is now, in the present moment, that it is our duty to train ourselves in virtue, so that our free will would be strong when the greater shocks arrive that will shake our reality or our immediate surroundings, where we may still be living very nonchalantly.

Amen.


POSOLSTVO OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA

10. NOVEMBRA 2022

Milované deti Najsvätejšej Trojice:

PRICHÁDZAM K VÁM, POSLANÝ SOM OD NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE…

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

RÁSŤ VO VIERE, ŽIŤ POD BOŽOU VÔĽOU. AKO PRÍDE ČAS, DIELA A ČINY TÝCH, KTORÍ KRÁČAJÚ V TIENI NAJVYŠŠIEHO, PRINÁŠAJÚ OVOCIE VEČNÉHO ŽIVOTA (Ján. 15,16 a Ján 15,5) A ZDIEĽAJÚ ICH SO SVOJIMI BRATMI.

Ľudské stvorenie tejto chvíle trávi svoj život v duchovnej prázdnote tak hlbokej, že všetok svoj nedostatok bratstva vrhá na svojich bratov a každým krokom svojich bratov infikuje chladom, s ktorým žije väčšina. Ľudské ego nemá byť odstránené, ale má byť premenené a zlúčené s prácou a činmi Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, aby všetky ľudské stvorenia žili s hlbokou láskou a zdieľali požehnanie byť Božími deťmi. Táto generácia tým, že sa odvrátila od Najsvätejšej Trojice a hľadala Božské Svetlo nesprávnymi spôsobmi, sa ponorila do nebezpečných vôd, v ktorých nemôže plávať, iba zostať na hladine, lebo sú to vody, z ktorých je zle. Vidím toľko ľudských tvorov, ktorí bežia za Antikristom tým, že nepoznajú nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ignorujú, že Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus robil zázraky a nechválil sa tým, ale naopak, v zhone odišiel. Čo sa líši od Antikrista, je to, že bude oznamovať domnelé „zázraky“, ktoré vykoná. Dobre vedia, že to nebudú zázraky, ale skutky zla: použije démonov, aby sa zjavili, aby vzkriesili mŕtveho.

PRETO JE NALIEHAVÉ, ABY STE NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA POZNALI PRIAMO ZO SVÄTÉHO PÍSMA, ABY STE HO POZNALI A NEDALI SA OKLAMAŤ.

Chráňte myseľ, pokračujte bez toho, aby ste ju špinili a neprinášali do nej škodlivé veci sveta … Choďte k našej Kráľovnej a Matke, ktorá vás vedie k svojmu Božskému Synovi v týchto kŕčovitých chvíľach. Tento ľud Najsvätejšej Trojice je hlúpy, vie, že pokoj nenastane. Za falošnými mierovými dohodami je príprava s väčšími zbraňami na vzájomné vyhladenie. Ľudia Najsvätejšej Trojice, proroctvá sa plnia jedno za druhým. Vy, ktorí veríte, vy, ktorí veríte, vy, ktorí sa bojíte Boha, vidíte, že udalosti nenechajú na seba čakať … Boží ľud, ktorý sa rozhodol posunúť ďalej od Božskej Lásky a zjednotil sa so znamením minulého krvavého mesiaca, ohlasuje tento trest: ohavné spustošenie kostola a Cirkvi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

PRÁZDNA DUŠA PRIŠLA V TEJTO CHVÍLI, KEĎ VYLUČUJÚ SVÄTÚ TROJICU Z MIEST VYHRADENÝCH PRE MODLITBU A BOHOSLUŽBU, ODSTRAŇUJÚ Z NICH NAŠU KRÁĽOVNÚ A MATKU. Toto je malé varovanie pred veľkým a posledným znesvätením …

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: BERTE TÚTO SPRÁVU S NÁLEŽITOU VÁŽNOSŤOU!…

Zvýšte vieru vernosťou Božiemu zákonu, sviatostiam a poznaniu toho, ktorý sa obetoval na kríži za spásu ľudí.

MEDITUJTE NAD TÝMTO UPOZORNENÍM, NEBERTE HO NA ĽAHKOSŤ! …

V Láske nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista vás žehnám, svietim vám na cestu, chránim vás a bránim.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia: V tento požehnaný deň, v ktorom prijímame túto výzvu do srdca každého z nás, sa spájame ako Boží ľud, aby sme poznali, opravovali a modlili sa pred ohlásením sa Svätého Michala Archanjela. Prvé slová Svätého Michala Archanjela sú jasnou pripomienkou správneho konania a správania Božieho dieťaťa. Potom nás privádza do reality ľudstva, v ktorej je stále viac Boh vynášaný z verejných miest a zatvárajú sa oratóriá, lebo človek sám dláždi cestu Antikristovi. Bratia, musíme poznať nášho Pána Ježiša Krista a definitívne prejsť k Svätému písmu a v ňom najmä čítať Sväté evanjeliá, aby sa neskôr ľudstvo nehnalo za Antikristom, ktorý s veľkými zlými zázrakmi bude robiť všetky druhy „zázrakov“ divov a klamné znamenia, ako ich oznámil Svätý Pavol apoštol vo svojom liste kresťanom v Tesalonikom (2 Tes 2,9). Veľký rozdiel medzi Ježišom Kristom, naším Bohom a Pánom, a Antikristom je pokora Pána. Utláčateľ nebude pokorný a svoju moc bude chváliť falošnými gestami pokory.

Toto minulé úplné zatmenie 8. novembra 2022 tiež symbolizovalo najväčšie odcudzenie ľudstva od Božskej Lásky a našej Presvätej Matky. Toto znamenie evokuje trest, ktorý nie je tým, čo sa stane po zázraku, ale skôr predchádzajúci trest vyplývajúci z ľudskej pýchy a ohavného spustošenia Cirkvi pred tým, ako človek zaprie Boha. Modlime sa ďalej, lebo lavína, ktorá prinesie do života Cirkvi veľké zmeny, ktoré otvoria dvere pre spustošenie prorokované Danielom o verejne zrušenej večnej obeti, sa stále zastavuje.

Prorok Daniel nám hovorí o Svätom mieste a ohavnom spustošení (Mt. 24,15). Svätý Matúš 24,22 nám tiež hovorí: „a keby sa ten čas neskrátil, nikto by nevyšiel živý; ale Boh to skráti vzhľadom na svojich vyvolených.“

Svätý Michal Archanjel nám hovorí o veľmi ťažkom období pre Boží ľud, v ktorom budú prenasledovania, rúhania, svätokrádeže a osamelosť neustála, a práve vtedy musí najviac zvíťaziť viera, aby zostala pevná v Trojjedinom Bohu. Musíme pamätať na to, že ľudské cnosti musia sprevádzať naplnené cnosti, nie sú improvizované zo dňa na deň. Preto je teraz, v prítomnom okamihu, povinnosťou uplatňovať cnosť, aby slobodná vôľa bola silná, keď prídu veľké otrasy, ktoré otrasú našou realitou alebo štvorcovým metrom, kde ešte žijeme, možno veľmi bezstarostne. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/

Archanjel Michal je bojovník a ochranca, poproste o pomoc v nebezpečenstve, či v ohrození života, vždy keď sa budete báť a budete sa cítiť osamelo a Archanjel Michal Vás rád schová pod svoje ochranné krídla a poskytne Vám bezpečie a lásku. Modlitba zasvätenia Najdôstojnejšie knieža anjelských zborov, udatný bojovník najvyššieho Boha, horlivý milovník Pánovej slávy, postrach vzbúrených anjelov, láska a rozkoš všetkých dobrých anjelov, Svätý Michal Archanjel! Chcem patriť medzi Tvojich ctiteľov, preto sa Ti dnes obetujem a odovzdávam.

Tvojej starostlivej ochrane zasväcujem samého seba, moju rodinu a priateľov, moju prácu a všetko, čo mi patrí. Aký skromný je to dar, keď uvážim, že som iba úbohý hriešnik. Tebe sa však páči láska môjho srdca. Pamätaj teda, že oddnes som pod Tvojou ochranou, a tak oroduj za mňa po celý život. Vypros mi odpustenie mojich mnohých a ťažkých hriechov, ako aj milosť milovať celým srdcom Boha, Ježiša Krista, Najdrahšieho Spasiteľa, Najsladšiu Pannu Máriu a všetkých ľudí, mojich bratov, ktorých Nebeský Otec miluje, a ktorých Boží Syn vykúpil.

Vyprosuj mi všetku pomoc, potrebnú na dosiahnutie koruny večnej slávy. Vždy ma bráň, zvlášť v poslednej chvíli môjho života, pred nepriateľmi mojej duše. Príď, slávny archanjel, posilňuj ma v boji a odvráť odo mňa pekelnú priepasť, onoho vzbúreného a pyšného anjela, ktorého si kedysi premohol a zvrhol z Neba. Svätý archanjel Michal, zaveď ma pre Boží trón, aby som spolu s Tebou a so všetkými anjelmi mohol(la) spievať chválu, česť a slávu Tomu, ktorý kraľuje naveky vekov. Amen.