Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 18 November 2022

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 18, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

I AM SENT BY THE MOST HOLY TRINITY AT THIS TIME OF CONFUSION.

Pilgrim People, may the Divine Love with which Our King and Lord Jesus Christ and Our Queen and Mother have addressed each one of you, encourage you so that you do not fall into confusion, into that temptation in which your brothers and sisters find themselves, not having the good sense to look at what is happening on Earth, denying everything with great ignorance.

HUMANITY MUST LIVE WITH THE CONSTANT NEED TO ASPIRE TO STAND BESIDE OUR KING AND LORD JESUS CHRIST AND OUR QUEEN AND MOTHER.

The creature will live in peace only if in it’s life it feels the need for Our King and Lord Jesus Christ and Our Queen and Mother. That is when its thinking will be fixed on Our King and Lord Jesus Christ and Our Queen and Mother. In this way human beings will know that they are on the right path, otherwise they will only live according to fleeting aspirations and false illusions, to which the evil oppressor of souls can lead them to succumb in an instant.

Beloved of Our King and Lord Jesus Christ, being incapable of loving life, you continue to despise it and continue not to value it.

It is necessary for each person to have the certainty that you possess attributes with which God the Father has endowed you in order to love God and to love your neighbour, and to be love, holy and pure, welcoming your neighbour and acknowledging that God is everything in your life.

Believing that God exists, “loving God above all things” (Mt 22:37-40), does not make you less human, but freer. Therefore, he who loves his brother is truly a human being, a witness to Trinitarian Love.

Humanity will acquire the certainty that without God it is nothing. It will live in inner emptiness because of despising the one it should love: Our King and Lord Jesus Christ, who died on the Cross and rose again to grant Redemption to the human race.

Therefore, not forgetting that Heaven warns you out of love, you live with an obligation TO ADORE THE MOST HOLY TRINITY, BEING AWARE OF THE GREATNESS THAT TRINITARIAN LOVE IMPRINTS WITHIN YOU.

People of Our King and Lord Jesus Christ:

THIS PEOPLE ARE LIKE THE WAVES OF THE SEA: THEY COME AND GO WITHOUT ATTAINING SPIRITUAL STABILITY. THEY SEEK SENSATIONALISM AND NOT THE TRUTH.

War will continue in one place or another; winter comes with the burning fire of arms.

The discontent of the peoples will leads them to revolt.

People of Our King and Lord Jesus Christ, the earth is opening up within it: earthquakes are intensifying and they will have greater force.

Pray, People of the Most Holy Trinity, pray for Central America, for Mexico and for the United States: the earth is shaking.

Pray, People of the Most Holy Trinity, pray for Panama, Chile, Ecuador, Colombia and Brazil: their land will be shaken.

Pray, People of the Most Holy Trinity, pray: there will be uncertainty where the eyes of humanity are turned at this moment.

Pray, People of the Most Holy Trinity, pray for France, Russia, Germany, Iraq, Ukraine and Libya: the specter of war will be more visible.

Pray, People of the Most Holy Trinity, pray for Japan: it will be shaken and persecuted.

People of Our King and Lord Jesus Christ, maintain inner peace so that the fire of evil would not burn within you.

Pray, put prayer into practice, persevere, confess your sins and receive the Body and Blood of Our King and Lord Jesus Christ.

I DEFEND YOU; CALL UPON ME.

In the unity of the faithful People, I bless you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

 Brothers and sisters:

In His Love for the People of Our King and Lord Jesus Christ, St. Michael the Archangel alerts us to a range of trials that the People of His beloved King will suffer. But humanity has forgotten to pray and repent, because at the moment all things are good, even sin.

We go forward with Faith, with constancy, not forgetting Divine Protection.

We continue the path of purification, the path of inner growth, of being closer to Christ and Our Blessed Mother and more fraternal, in order to face what is to come for our generation.

Amen.


Posolstvo Svätého Michala archanjela z 18. novembra 2022 skrze Luz de Mária (Argentína)

ZACHOVAJTE SI VNÚTORNÝ POKOJ

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

V TOMTO ČASE ZMÄTKU SOM POSLANÝ K VÁM NAJSVÄTEJŠOU TROJICOU.

Pútnici, Božia Láska, s ktorou sa ku každému z vás obrátil náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus a naša Kráľovná a Matka, vás povzbudzuje, aby ste neupadli do zmätku. V tomto pokušení, v ktorom sa nachádzajú vaši bratia a sestry, bez zdravého rozumu, aby sa pozreli na to, čo sa deje na Zemi, všetko popierate s veľkou nevedomosťou.

ĽUDSKÉ STVORENIE MUSÍ ŽIŤ S NEUSTÁLOU POTREBOU USILOVAŤ O TO, ABY STÁLO PO BOKU NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKY. Stvorenie bude žiť v pokoji iba vtedy, keď bude vo svojom živote cítiť potrebu nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a našej Kráľovnej a Matky. Vtedy budete myslieť na nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a na našu Kráľovnú a Matku. Ľudský tvor tak pozná, že je na správnej ceste, inak bude žiť iba z prchavých túžob a falošných ilúzií, ktoré zlý utláčateľ duší môže viesť k tomu, že v okamihu podľahnete.

Milovaní nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista bez toho, aby ste dokázali milovať život, naďalej ním pohŕdate a nevážite si ho. Je potrebné, aby si každý bol istý, že má vlastnosti, ktorými ho obdaril Boh Otec, aby miloval Boha a miloval blížneho a aby bol svätou a čistou láskou, ktorá prijíma blížneho s poznaním, že Boh je v jeho živote všetkým. Viera v existenciu Boha a „láska k Bohu nadovšetko“ [Mt 22,37-40] vás nerobí menej ľudskými, ale slobodnejšími. Preto ten, kto miluje svojho brata, je skutočne ľudským stvorením, svedkom trojičnej lásky.

Ľudstvo bude mať istotu, že bez Boha nie je ničím. Bude žiť vo vnútornej prázdnote, lebo bude pohŕdať tým, koho má milovať: naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, aby pre ľudstvo získal Vykúpenie. Preto bez toho, aby ste zabudli, že vás Nebo upozorňuje z lásky, žite s povinnosťou:

UCTIEVAŤ NAJSVÄTEJŠIU TROJICU A ZÁROVEŇ SI UVEDOMOVAŤ VEĽKOSŤ, KTORÚ VÁM VTISNE TROJIČNÁ LÁSKA.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

TÍTO ĽUDIA SÚ AKO MORSKÉ VLNY, PRICHÁDZAJÚ A ODCHÁDZAJÚ, ABY DOSIAHLI DUCHOVNÉ STABILITY, HĽADAJÚ SENZÁCIU, A NIE PRAVDU. Vojna pokračuje na tom či onom mieste, prichádza zima s horiacim ohňom zbraní. Nezhoda národov ich privedie k povstaniu.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, Zem sa vo vnútri otvára, zemetrasenie silnie a jeho sila sa zväčšuje.

Modlite sa ľudia Najsvätejšej Trojice, modlite sa za Strednú Ameriku, Mexiko a Spojené štáty, krajiny sa chvejú.

Modlite sa ľudia Najsvätejšej Trojice, modlite sa za Panamu, Čile, Ekvádor, Kolumbiu a Brazíliu, ktoré budú otrasené vo svojich krajinách.

Modlite sa ľudia Najsvätejšej Trojice, modlite sa, neistota prichádza tam, kam sa v tejto chvíli obracajú oči ľudských tvorov.

Modlite sa ľudia Najsvätejšej Trojice, modlite sa za Francúzsko, Rusko, Nemecko, Irak, Ukrajinu a Líbyu, kde prízrak vojny je najviac vidieť.

Modlite sa ľudia Najsvätejšej Trojice, modlite sa za Japonsko, ktoré bude otrasené a prenasledované.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, zachovajte si vnútorný pokoj, aby vo vás nehorel oheň zla, ktorý vás spáli. Modlite sa, cvičte sa v modlitbe, buďte vytrvalí, vyznávajte svoje hriechy a prijímajte Telo a Krv nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. BRANÍM VÁS, VZÝVAJTE MA. V jednote veriacich ľudí vám žehnám.

Svätý Michal archanjel.

https://www.revelacionesmarianas.com/