Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 22 November 2022

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 22, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Immaculate Heart, receive My Motherly Blessing.

I WALK WITH MY CHILDREN, I LOVE THEM, I KEEP THEM UNITED TO MY HANDS SO THAT THEY WOULD NOT BE LOST.

At this time confusion is spreading, just as weeds in the field grow in haste without being seen. Ideologies of great falsehood (Col. 2:8) are separating My children from the Mystical Body of My Divine Son. THE DIVINE WORD IS ONE ALONE: DO NOT FOLLOW THOSE WHO WISH TO DECEIVE YOU.

Beloved children, the sun is in convulsion, stirred up, sending out its force towards the Earth, and this, children, will result in a climate that will do serious damage to the Earth and to you.

In the face of such disbelief on the part of My children towards the announcements of Heaven, natural phenomena are intensifying and the earth continues to shake with great fury.

In the face of such disbelief on the part of My children, the ways in which communities will suffer at human hands in every town and in every nation will intensify.

Children of My Heart:

Remain in a state of spiritual and physical alertness. Evil causes harm where My children are bent on ignoring the Law of God and the Sacraments.

YOU MUST CONSECRATE YOURSELVES TO ME IN ORDER TO MAINTAIN A DEFENSIVE SHIELD, AS LONG AS YOU REMAIN OBEDIENT AND GOOD CREATURES IN EVERY RESPECT.

Beloved children, you have forgotten that communism (1) will dominate the world and spread over the Earth. My children do not see that they are being led towards the precipice, dominated by those who do not desire the salvation of your souls. Communism gives power to small groups. These factions cause chaos and are prepared to fight for food and other necessities that they lack.

Demons are upon mankind. What is very dangerous is spiritual ignorance and ignorance of the Holy Scriptures. (Prov. 4,5; Rom. 15,4)

PRAYER IS INDISPENSABLE: NOT PRAYING KEEPS YOU AWAY FROM THE HOLY TRINITY AND THIS MOTHER.
PRAYER, PRAYER, PRAYER!

My beloved, My Son’s Church will be dressed in mourning and My children will become more confused, due to spiritual ignorance.

You will see a great sign in Heaven, at which some of My children will be terrified, and believers will know that, being at war, the Warning is near. (2)

Be responsible, My children, be true children of My Divine Son. What is happening to humanity is difficult; the human race must convert now, as if the Warning were about to happen in a moment. BE ON ALERT, CHILDREN!

Pray for the United States: nature will turn against her. The friends of this nation will abandon her in the midst of war.

Pray, children of My Divine Son, pray for France: fire will come to burn great monuments of this nation.

Pray, children of My Divine Son, pray, pray for Japan, pray for Afghanistan, pray for Australia: suffering will come to these nations.

Pray, children, pray, pray: the earth’s magnetism (3) is diminished.

Pray, children, concerning the illness that is approaching, pray concerning the new obstacles to travel, pray.

Be faithful to my Divine Son.
Be cautious in your work and actions: the suffering of humanity is near.

SAVE YOUR SOUL, CHILDREN!

Be cautious and take care of your brothers and sisters; unite and be a single heart of love, of prayer, of offering and of reparation.

MY HEART IS AN ARK OF SALVATION. I PROTECT YOU CONSTANTLY: DO NOT FEAR, I AM WITH YOU.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

1. Read about communism…
2. Read about the Warning…
3. Read about the magnetism of the earth…

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Our Blessed Mother alerts us to the importance in our personal lives of being constant in faith and maintaining, not only knowledge of Sacred Scripture, but also the putting into practice of the work and action of Christ.

We are at a time for saying “yes, yes” or “no, no”. We cannot live half-heartedly; if we are of Christ, it is impossible that the human ego should prevail in our lives.

Our Blessed Mother told me that She cannot mention all the countries that are at great risk in a single Message, but that they are being mentioned little by little, and that we must pray for each other.

She told me that the danger for humanity is very great and very serious, inasmuch as externally there are celestial bodies that are roaming around the Earth and causing the Earth to be influenced by the magnetism of these celestial bodies, leaving aside the influence of the sun, which is causing great seismic activity on Earth.

Our Blessed Mother talked to me about the spiritual decline of this generation, about the pain caused to Her Divine Son by fashions – chiefly the way that women dress, with their bodies being almost naked. The same applies to men, many of whom dress in clothes that are appropriate for women.

Brothers and sisters, the decadence of this generation is sad; let us remember that two towns disappeared from the face of the earth because of ignoring God. At this time, this generation must rethink, repair and return to the path towards the Most Holy Trinity, not forgetting Our Blessed Mother.

In spite of all the above, Our Mother said to me:

“Humanity has a responsibility to intercede for one another.

Amen.


Posolstvo Matky Spásy z 22. novembra 2022. Luz de Mária (Argentína),

ZOSTAŇTE V DUCHOVNEJ A FYZICKEJ BDELOSTI

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, prijmite Moje materinské požehnanie.

CHODÍM ZA SVOJÍMI DEŤMI, MILUJEM ICH, DRŽÍM ICH SPOJENÉ S MOJIMI RUKAMI, ABY SA NESTRATILI. V tejto dobe sa zmätok šíri ako plevel na poli, ktorý rastie rýchlo bez toho, aby bol vidieť.

Ideológie s veľkou klamstvom [Kol 2,8] oddeľujú Moje deti od mystického Tela Môjho Božského Syna. BOŽIE SLOVO JE IBA JEDNO, NENÁSLEDUJTE TÝCH, KTORÍ VÁS CHCÚ OKLAMAŤ. Milované deti, hviezda Slnka je v kŕči, rozrušená, vyžaruje svoju silu smerom k Zemi a to, deti, bude mať za následok klímy, ktorá spôsobí vážne škody Zemi aj vám. Tvárou v tvár takej veľkej nedôvere Mojich detí k nebeským znameniam zosilňujú prírodné javy a Zem sa stále otriasa s veľkou zúrivosťou. Vzhľadom na takú veľkú nedôveru Mojich detí sa budú zdôrazňovať opatrenia, ktorými budú trpieť spoločenstvá ľudskými rukami v každom ľude a v každom národe. Deti Môjho Srdca:

Zostaňte v duchovnej i fyzickej bdelosti. Zlo škodí tam, kde Moje deti ignorujú Boží zákon a sviatosti.

MUSÍTE SA MI ZASVÄTIŤ, ABY STE SI UDRŽALI OBRANNÝ ŠTÍT, AK ZOSTANETE POSLUŠNÝMI A DOBRÝMI STVORENIAMI V KAŽDOM OHĽADE. Milované deti, zabudli ste, že komunizmus ovládne svet a rozšíri sa po celej Zemi. Moje deti nevidíte, že ste vedené k priepasti a že ste ovládané tými, ktorí si neželajú spásu vašich duší. Komunizmus dáva veľmi malým skupinám. Tieto združenia vyvolávajú chaos a sú ochotné bojovať o jedlo a ďalšie potreby, ktoré im chýbajú. Démoni sú nad ľudstvom. To je veľmi nebezpečné: duchovná nevedomosť a neznalosť Písma svätého [Pr 4, 5; Rím 15, 4].

MODLITBA JE NEVYHNUTNÁ, AK SA NEMODLÍTE, VZDAĽUJETE SA OD NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE A TEJTO MATKY – MODLITBA, MODLITBA, MODLITBA! Moji milovaní, Cirkev Môjho Syna bude odetá do smútku a Moje deti budú ešte zmätenejšie kvôli svojej duchovnej nevedomosti. Uvidíte veľké znamenie na Nebi, z ktorého budú niektoré z Mojich detí vydesené a veriaci poznajú, že vo vojne bude Varovanie blízko. Buďte zodpovední, Moje deti, buďte pravými deťmi Môjho Božieho Syna. Prebiehajúce udalosti sú pre ľudstvo ťažké, ľudská bytosť sa musí obrátiť hneď! Akoby budúci okamih mal byť Varovaním. POZOR, DETI!

Modlite sa za Spojené štáty, príroda sa obracia proti nim. Priatelia tohoto národa ho opustia uprostred vojny.

Modlite sa, deti Môjho Božieho Syna, modlite sa za Francúzsko, oheň spaľuje veľké pamiatky tohto národa.

Modlite sa, deti Môjho Božieho Syna, modlite sa, modlite sa za Japonsko, modlite sa za Afganistan, modlite sa za Austráliu, utrpenie prichádza k týmto národom.

Modlite sa, deti, modlite sa, modlite sa, magnetizmus Zeme je menší [ako predtým].

Modlite sa, deti, blíži sa choroba, modlite sa kvôli novej prekážke v pohybe, modlite sa.

Buďte verní Môjmu Božiemu Synovi. Buďte opatrné vo svojich činoch a konaní, utrpenie ľudstva je blízko.

ZACHRÁŇTE DUŠE DETÍ!

Buďte obozretné a opatrné ku svojim bratom, zjednoťte sa a buďte jedno srdce lásky, modlitby, obete a pokánia. MOJE SRDCE JE ARCHOU SPÁSY. NEUSTÁLE VÁS CHRÁNIM, NEBOJTE SA, SOM S VAMI.

Matka Mária

https://www.revelacionesmarianas.com/