Message 849 (in Tagalog) – 31 October 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-31 NG OKTUBRE, 2022

MENSAHE BLG. 849

Ating Mahal na Ina – Reyna ng mga Bikaryo ni Kristo

Ang buhay ni Papa Benedikto ay malapit nang matapos; Rusiya ay malapit nang salakayin ang Italya at ang Vatican – Ang Banal na Relikiya ng Banal na Pananampalataya ay dinala na sa Langit – Ang Tagumpay ng Aking Maliit na Puting Bato, ay napakalapit na. Aking minamahal na anak na nagdurusa ng lubos–sa lalong madaling panahon ikaw ay tiyak palalayain– Sangkatauhan ay naghahanda para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig; ang isang Asteroid ay patungo sa mundo–Tsina ay naghahanda para sa digmaan sa Taywan, Hapon at Timog Korea–Rusiya ay naghahanda sa pag-atake sa maraming bansa sa Europa–Ang Matinding Pagkakahati ay darating.

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay Nagpapakita sa aking harapan bilang Ating Banal na Ina ng Kapapahan. Siya ay nakadamit sa isang puti na may dilaw na kapa at nakasuot ng Korona na may tatlong puntos, na kumakatawan sa Santisima Trinidad. Sina San Miguel, San Rafael at San Gabriel ay nakatayo sa paligid Niya. Ang Ating Mahal na Ina ay nagsasabi na magpatuloy, at nag Tanda ng Krus:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Mayroong isang magandang Liwanag na nagmumula sa Ating Mahal na Ina; ang Puting Krus ay nasa likod Niya.

ATING MAHAL NA INA: “Aking pinagpapala ka, Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Sa kaliwang Braso ng Ating Mahal na Ina ay isang mahabang ginintuang-kulay na kalasag na may sagisag ni Papa Pedro II.

ATING MAHAL NA INA: “Aking pinagpapala ka, Aking marikit na anak at Huling Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan. Aking pinili ngayon na makipag usap sa iyo upang ihanda ka para sa iyong tungkulin bilang Huling Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan, na magiging sa lalong madaling panahon, dahil ang buhay ni Papa Benedikto ay matatapos na, sa lalong madaling panahon. Ang Rusiya ay malapit nang salakayin ang Italya at ang Vatican, dahil ang oras ay dumating na upang ang Propesiya ay matupad. Ang Banal na Relikiya ng Banal na Pananampalataya ay dinala na sa Langit, ngunit iyong dapat na maunawaan na ikaw ay pinili bilang Huling Bikaryo sa higit na maraming, maraming taon na ang nakararaan, kaya manatili sa kapayapaan – lalo na ang Aking mga anak na naniniwala sa Banal na mga Mensahe na ibinigay sa Tagakita, Maria ng Irlanda; Ang Mensahe ay hindi sumasalungat sa huling mga Mensahe na ibinigay sa mga pangunahing mga Mensahe para sa mundo.”

“Ang iyong Tagumpay ay nalalapit na, dahil ang mga Plano ay gumuguhit paakyat para sa mga huling yugto para sa Tagumpay ng Banal na Ina ng Simbahan. Manalangin, Aking matamis na mga anak, dahil ang mga huling yugto ay natutupad na ngayon. Ika’y dapat magtiwala sa Aking Kalinis-linisang Puso, dahil ang Tagumpay ng Aking Banal na anak, ang Maliit na Puting Bato, ay napakalapit na. Aking minamahal na anak na nagdurusa ng lubos – sa lalong madaling panahon ikaw ay tiyak palalayain.”

“Aking minamahal na anak at mga anak ng mundo, ang sangkatauhan ay naghahanda para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig, ngunit ang mundo ay mabibigla sa lalong madaling panahon, habang ang isang Asteroid ay patungo sa mundo at mag-aalarma sa sangkatauhan upang mapagtanto na sila ay lubhang nasa panganib, dahil ito ay patungo sa Baybayin ng Amerika at sa gitna, sa pagitan ng U.S.A. at Timog Amerika. Ito ay magdudulot ng isang malalim na pagyanig ng mga dagat at magdudulot ng maraming matinding mga pagbaha – na magiging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Manalangin, Aking minamahal na mga anak, dahil sa pulang Buwan ng susunod na buwan, ang kaganapan ay magsasanhi na ipadala pasulong ang maraming Malalaking Pagkastigo, na magiging dahilan upang ang maraming tao ay maglinay sa kanilang buhay.”

“Aking mga anak, manalangin para sa Tsina, dahil ito ay naghahanda para sa digmaan sa TaywanHapon at Timog Korea, upang dalhin ang malaking digmaan, na hindi pinaniniwalaan ng sangkatauhan na mangyayari. Samakatuwid, Ako ay humihingi ng marami, maraming panalangin. Ang Rusiya ay naghahanda rin sa pag-atake sa maraming bansa sa Europa, na hindi-magpapakali sa buong mundo. Manalangin para sa Norwega at mga bansang nasa hangganan ng Rusiya.”

“Ako ay nakikiusap sa Aming mga anak na manalangin para sa Simbahan ni Hesukristo, ang Katotohanan ng Banal na Simbahang Romano Katoliko, dahil ang Matinding Pagkakahati ay darating sa lahat ng Aming mga anak. Ang mga nais magsagawa ng kasalukuyang Simbahang Katoliko at Makabagong Pananampalataya sa tapat na Katolikong Simbahan. Ang tunay na Bikaryo ni Kristo ay magdurusa sa pag-alis niya sa Roma patungo sa dayuhang bansa, kung saan iaalay niya ang kanyang buhay upang dalhin pasulong ang Malaking mga Kapighatian sa Banal na Inang Simbahan.”

“Ako ay nakikiusap sa inyo, Aking mga anak, na manalangin, dahil ang Simbahan ay sasailalim sa Malaking mga Kapighatian. Ako ay nakikiusap sa inyong lahat, Aking mga anak, na pagdusahan ang lahat para sa Diyos at sa Kanyang Banal na Katolikong Simbahan at ang pang hinaharap na Bikaryo, Papa Pedro II.”

“Ako ay pumarito ngayon upang bigyan ka ng mga Grasya at Kalakasan upang gawin ang Kalooban ng Kataas-taasan.”

“Mahal na mahal ko kayo, Aking mga anak. Huwag matakot, dahil Ako ang iyong Ina at Tagapagtanggol ng Banal na Inang Simbahan at Tagapagtanggol ng Ating Banal na Bikaryo, Papa Benedikto at ang panghinaharap na Bikaryo, Papa Pedro II. Dasalin nang husto, Aking mga anak, Ang Aking Kabanal-banalang Rosaryo at huwag kalimutan ang Rosaryo ng Awa [Rosaryo ng Dakilang Awa ng Diyos].”

“Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling matatag, Aking Banal na anak, dahil ikaw ay magiging malaya sa lalong madaling panahon.”

“Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Inyong Ina at Tagapagtanggol ng Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan.”

WILLIAM: Matapos akong Pagpalain ng Ating Mahal na Ina, sinabi Niyang ipapadala Niya ang tatlong Dakilang Anghel, sapagkat sila ang magiging aking proteksyon.

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kita.”


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/12/01/message-849-31-october-2022/]