Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 26 November 2022

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 26, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/en/noviembre.html]

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

BE FILLED WITH THE BLESSINGS OF THE MOST HOLY TRINITY AND OF OUR QUEEN AND MOTHER.

I am sent by the Most Holy Trinity;

BEGINNING THE SEASON OF ADVENT, I COME TO REMIND YOU OF

The duty for each one of you to live in peace of heart.
The duty to carry the Divine Light within each one of you and to be light for your brothers and sisters.

People of Our King and Lord Jesus Christ, the children of the King must prepare to live Advent by repenting of sins committed, while maintaining Faith, Hope and Charity.

The children of Our King and Lord Jesus Christ light the first candle of this Advent in every church, in every home, in every heart, knowing that Our King and Lord Jesus Christ is the light of the world (Jn. 8:12), and that this light will keep burning forever and ever.

Children of Our King and Lord Jesus Christ, you continue to cling to material things, unaware that what is material will soon be a memory, due to the imposition of what will be called a new currency (1). Humanity’s reaction will be to weep at the loss of control over material things. The human race will be subjugated.

Children of Our King and Lord Jesus Christ, when I see paganism in the midst of humanity, I see humanity’s self-hatred in allowing itself to continue to live in the shadows.

THIS IS THE TIME FOR HUMANITY TO CAST AWAY DEBAUCHERY AND TO ACCEPT BEING CLOSER ALL THE WHILE TO THE MOST HOLY TRINITY AND OUR QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES.

CONVERT NOW! (Mk. 1:14-15) You must not wait. It is urgent for the children of Our King and Lord Jesus Christ to begin the path of conversion and to strengthen their Faith.

This generation is dominated by earthly power.  The Evil One has set out to destroy the family and to make the human race scorn Our Queen and Mother.

This generation is in grave danger from the great volcanoes around the world that are awakening one after another.

Pray, children of God, pray for Japan: it will suffer due to nature and its fellow men.

Pray, children of God, pray: suffering is coming to Brazil.

Pray, children of God, pray for San Francisco: it will suffer due to nature.

Pray, children of God, pray for Chile, Sumatra, Australia: they will be shaken by the force of nature.

People of Our King and Lord Jesus Christ, continue to till the spiritual soil, increasing Faith, Hope and Charity.

BE LOVE, AND YOU WILL RECEIVE “ALL OTHER THINGS AS WELL”. (Mt 6:33) 

Humanity is being purified; it is necessary, through purification, for Divine Love to reign in every heart.

I bless you with My Sword held high.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

1. Read about the fall of the economy…

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

St. Michael the Archangel calls us at the beginning of the Advent Season to carry on being love so that we may share it with our brothers and sisters. We need love to give fruits of faith, hope and charity, represented in the candle that we light as a sign that the Divine Light will never be extinguished in the world.

We are called to cast off debauchery and to live in conversion, because being spiritual should lead us to live closer to the Lord.

The changes that we will continue to experience will confront us with how hard it is to live in materialism and suddenly have nothing to count on. What will man do?

At this time we are facing a very serious decline in spirituality, so much so that division is the worst enemy in all areas of society, and all the more so within the Church.

Brothers and sisters, let us be love and the rest will follow (cf. Mt 6:24-34).


Posolstvo Svätého Michala archanjela z 26. novembra 2022. Luz de Mária (Argentína)

BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÉ VÁM BUDE PRIDANÉ

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

BUĎTE NAPLNENÉ POŽEHNANÍM NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKY.

Som poslom Najsvätejšej Trojice:

NA ZAČIATKU ADVENTNEJ DOBY VÁM PRICHÁDZAM PRIPOMENÚŤ: Povinnosť žiť pokoj v srdci každého z vás. Povinnosť niesť Božie Svetlo v každom z vás a hoci svetlom pre svojich bratov.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, deti Kráľa, sa musia pripraviť na prežitie adventu tým, že budú robiť pokánie za spáchané hriechy a zároveň si zachovať vieru, nádej a lásku.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista zapaľujú prvú sviecu tohoto adventu v každom chráme, v každom dome, v každom srdci s vedomím, že náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus je Svetlo sveta [Ján 8, 12] a že toto Svetlo bude žiariť naveky vekov.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, stále lipnete na hmote a neviete, ako skoro bude hmota iba spomienkou pred zavedením toho, čo budete nazývať novou menou. Reakciou ľudstva bude plač nad stratou kontroly nad hmotou. Ľudské stvorenie bude podrobené.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, keď sa pozerám na pohanstvo, vidím uprostred ľudstva, ako ľudské stvorenie pohŕda samo sebou, keď si dovoľuje aj naďalej žiť v tieni.

TOTO JE ČAS, ABY ĽUDSKÉ STVORENIE POSLALO PREČ ZHÝRALOSŤ A PRIJALO, ŽE BUDE STÁLE VIAC PATRIŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE KONCA ČASOV.

OBRÁŤTE SA TERAZ! [Mk 1, 14-15]. Nesmiete čakať. Je naliehavo potrebné, aby sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista vydali na cestu obrátenia a posilnili vieru. Túto generáciu ovláda pozemská moc. Zlý sa rozhodol zničiť rodinu a prinútiť ľudské stvorenie k pohŕdaniu našou Kráľovnou a Matkou. Táto generácia je vo vážnom nebezpečenstve, lebo veľké sopky po celom svete sa prebúdzajú jedna za druhou.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Japonsko, trpia prírodou a pre svojich blížnych.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa, utrpenie zasiahne Brazíliu.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za San Francisco, bude trpieť kvôli prírode.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Čile, Sumatru a Austráliu, ktoré budú otrasené silou prírody.

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, pokračujte v práci na duchovnej pôde a posilňujte vieru, nádej a lásku.

„BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÉ VÁM BUDE PRIDANÉ“ [Mt 6, 33]. Ľudstvo sa očisťuje, je potrebné, aby skrze očistu v každom srdci zavládla Božia láska. Žehnám vám svojim vysoko vztýčeným mečom.

Svätý Michal archanjel

https://www.revelacionesmarianas.com/