Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 30 November 2022

MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRIST TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 30, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of My Sacred Heart:

I COME TO YOU WITH MY LOVE, WITH MY MERCY. 

I invite you to look at your own faults: it is necessary that you look at yourselves in order for you to be among those who testify to My Love.

I AM UNITY. My children are confused and divided and are easy prey for evil. They rise up and demolish one another… “Who has the greater word, greater faith, hope and charity?”… and yet they receive Me in My Body and Blood, offending Me by not being My children who use the gift of the word to create, but rather to destroy.

These are intense times when My People are suffering due to nature, due to indecent fashions, due to the lack of morality among My People: “everything is good because God is Mercy!” I am Mercy and I see the works and conduct of My People, offending Me because of being so distant and disobedient.

My children, what is this?

IT IS THE RESULT OF THE FACT THAT MY CHILDREN ARE NOT MARIAN: THEY DO NOT LOVE MY MOTHER, THEY ARE LIKE THOSE WHO CALL THEMSELVES ORPHANS. THIS MAKES THEM PEOPLE WHO ARE NOT GUIDED BY MY MOTHER, AN INTERCESSOR FOR EACH ONE OF YOU. 

I see how some of My children, due to not knowing Me (Phil. 3:10; I Jn. 2:3), are living according to the constant innovations of society, which accepts that which is worldly and sinful, leading them away from the right way of acting and acting.

They easily forget, at the convenience of their erroneous criteria, being easy prey for evil, which at this time has decided to divide My Church (1) and to lead them to perdition.

My beloved People, there are so many countries that are suffering the ravages of nature, so many who suffer hunger and thirst for justice … and My children, where are they?

THEY ARE SILENCED SO THAT THEY WOULD NOT RAISE THEIR VOICES!

Pray, My children, pray for My children who are imprisoned in order that they would be silenced, and who are abandoned.

Pray, My children, pray for Australia: it will be forcefully shaken and its land will fracture, raising the waters of the sea towards the coasts of South America.

Pray, My children, pray, the turmoil, the uprisings, the lack of food with which you will begin the coming year, are a sign that you are being led towards the time of famine (2), and you will be on the threshold of being unable to buy or sell.

Pray, My children, humanity is absorbed in passing interests: they forget everything, they do not listen or think, their happiness is in results.

Pray, My children, pray, the passage of time continues, and without thinking about it, you will be in the hands of communism.

Pray, My children, pray, the waters of the ocean will enter the city admired by My children: the city of the great bridge in the United States will experience great tragedy. They know it and yet do not return to Me; on the contrary, perdition grows greater by the day.

Pray, My children, Brazil will be plunged into chaos. This People of mine must abandon the moments of carousing when they offend Me with sins, especially sins of the flesh. Chaos will come and My children will suffer. It is urgent to pray from the heart: in this way you will attenuate the events and revolts.

Pray, My children, pray for Spain: it will be forcefully shaken.

Pray, My children, pray for Mexico: the land will shake, disease will make its presence felt.

Pray, My children, pray: the tiger (*) has arisen and the lion (*) has silently joined it. They will attack the eagle, which has remained standing. 

Beloved children: your attention must remain focused on Me, otherwise, the plagues of evil will rob you of your peace. Lack of love will lead you to utter words of contempt towards your brothers and sisters. It will fill your mouth with words of evil, it will elevate your ego so that you hurt your brothers and sisters.

Practice love and humility. The human being without humility is easy prey for the Devil. Be My own Love in these moments when peace depends on the thoughts of a human being.

Pray with your heart, be creatures of prayer and unity. Remain in Me, being doers of My Will.

I bless you, My children. “You are the apple of My eye”.

Your Jesus

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN 

(*) Tiger = China (* ) Lion = Iran

(1) Read about the Schism of the Church…
(2) Read about famine…

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA 

Brothers and sisters:

Continuing without being distracted (or abstaining from the divine Word), gives strength to face daily events, and even more so, the catastrophes that heaven has announced to us in advance.

Our Lord Jesus Christ told me that a comet will put mankind on edge, that we will watch it for several days.

However, Our Lord has laid the emphasis on inner change, on being new creatures, saying that we should be spiritually alert so as not to be confused.

He mentioned to me that the confusion that is coming for humanity is great and that we must remain attached to the commandments, to the sacraments, saying that we must be know the catechism of the Church and strengthen our faith in prayer, dedicating time to reflecting and improving every day.

He also mentioned to me that each day we should have a moment alone with Him.

Amen


30 NOVEMBRA 2022 – POSOLSTVO NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE LUZ DE MÁRIA

Modlite sa, nepokoje, povstania, nedostatok jedla, s ktorými začnete budúci rok

„Milované deti Môjho Najsvätejšieho Srdca:

PRICHÁDZAM K VÁM S MOJOU LÁSKOU, A S MOJIM MILOSRDENSTVOM.

Pozývam vás, aby ste sa pozreli na svoje vlastné chyby: je potrebné, aby ste sa pozreli na seba, aby ste boli medzi tými, ktorí svedčia o Mojej láske. JA SOM JEDNOTA. Moje deti sú zmätené a rozdelené a sú ľahkou korisťou zla. Povstávajú a ničia jeden druhého… „Kto má väčšie slovo, väčšiu vieru, nádej a lásku?“… a predsa Ma prijímajú v Mojom tele a krvi, urážajúc Ma tým, že nie sú Mojimi deťmi, ktoré využívajú dar slova na to, aby vytvárať, ale skôr ničiť. Toto sú intenzívne časy, keď Môj ľud trpí kvôli prírode, kvôli neslušným módam, kvôli nedostatku morálky medzi Mojím ľudom: „všetko je dobré, lebo Boh je milosrdenstvo!“ Som Milosrdenstvo a vidím skutky a správanie Môjho ľudu, ktoré Ma uráža, lebo Som taký vzdialený a neposlušný.

Deti Moje, čo je toto?

JE TO DÔSLEDOK TOHO, ŽE MOJE DETI NIE SÚ MARIÁNSKE: MOJU MATKU NEMILUJÚ, SÚ AKO TÍ, KTORÍ SA VOLAJÚ SIROTY. TOTO Z NICH ROBÍ ĽUDÍ, KTORÝCH NEVEDIE MOJA MATKA, ORODOVNÍČKA ZA KAŽDÉHO Z VÁS.

Vidím, ako niektoré z Mojich detí, lebo Ma nepoznajú (Fil. 3:10; 1Ján. 2:3), žijú podľa neustálych inovácií spoločnosti, ktorá prijíma to, čo je svetské a hriešne, a odvádza ich preč zo správneho spôsobu konania a správania. Ľahko zabúdajú, v pohodlí svojich chybných kritérií, že sú ľahkou korisťou zla, ktoré sa v tomto čase rozhodlo rozdeliť Moju Cirkev (1) a priviesť ich do záhuby. Moji milovaní ľudia, je toľko krajín, ktoré trpia ničením prírody, toľko ľudí, ktorí trpia hladom a smädom po spravodlivosti… a Moje deti, kde sú? SÚ UMLČANÉ, ABY SI NEZVYŠOVALI HLAS!

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Moje deti, ktoré sú uväznené, aby boli umlčané, a ktoré sú opustené.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Austráliu: bude silne otrasená a jej zem sa zlomí a zdvihne vody mora smerom k pobrežiam Južnej Ameriky.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa, nepokoje, povstania, nedostatok jedla, s ktorými začnete budúci rok, sú znakom toho, že vás vedie čas hladomoru (2) a budete na prahu. nemožnosti kúpiť alebo predať.

Modlite sa, deti Moje, ľudstvo je pohltené pominuteľnými záujmami: na všetko zabúdajú, nepočúvajú a nemyslia, ich šťastie je vo výsledkoch.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa, plynutie času pokračuje a bez toho, aby ste o tom premýšľali, budete v rukách komunizmu.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa, vody oceánu vstúpia do mesta obdivovaného Mojimi deťmi: mesto veľkého mosta(*) v Spojených štátoch zažije veľkú tragédiu. Oni to vedia a predsa sa ku Mne nevracajú; naopak, záhuba je zo dňa na deň väčšia.

Modlite sa, deti Moje, Brazília bude ponorená do chaosu. Tento Môj ľud musí opustiť chvíle hýrenia, keď Ma urážajú hriechmi, najmä hriechmi tela. Príde chaos a Moje deti budú trpieť. Je naliehavé modliť sa zo srdca: týmto spôsobom utlmíte udalosti a vzbury.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Španielsko: bude silne otrasené.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Mexiko: krajina sa otrasie, choroba dá pocítiť svoju prítomnosť.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa: tiger (*) vstal a lev (*) sa k nemu ticho pridal. Zaútočia na orla, ktorý zostal stáť.

Modlite sa, nepokoje, povstania, nedostatok jedla, s ktorými začnete budúci rok

Modlite sa srdcom, buďte tvormi modlitby a jednoty. Zostaňte vo Mne a buďte činiteľmi Mojej vôle.

Milované deti: vaša pozornosť musí zostať zameraná na Mňa, inak vás pohromy zla okradnú o váš pokoj. Nedostatok lásky vás privedie k vysloveným slovám opovrhnutia ku vašim bratom a sestrám. Naplní vám ústa rečami zla, pozdvihne vaše ego tak, že ublížiš svojim bratom a sestrám. Cvičte lásku a pokoru. Ľudská bytosť bez pokory je pre Diabla ľahkou korisťou. Buď Mojou vlastnou láskou v týchto chvíľach, keď mier závisí od myšlienok ľudskej bytosti. Žehnám vás, Moje deti. Ste Môjmu Srdcu najmilší.“

Váš Ježiš.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(*) San Francisco (*) Tiger = Čína (* ) Lev = Irán

(1) O schizme Cirkvi… Prečítajte si…

(2) O hladomore… Prečítajte si…

Zdroj: Revelaciones Marianas

http://www.jesusmariasite.org/5399-pray-the-turmoil-the-uprisings-the-lack-of-food-with-which-you-will-begin-the-coming-year/