Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 17 March 2023

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

MARCH 17, 2023

[see website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ:

THE CHILDREN OF GOD WALK WITH THE IMPENETRABLE SHIELD OF FAITH (Eph. 6:16-20), ASSURED THAT IT IS FORMED BY LOVE AND DIVINE MERCY.

A great number of human beings continue not to believe in Our King and Lord Jesus Christ, and this is the great failure of this generation.

On the threshold of the Warning, human beings are celebrating together with the Devil … What can await them other than repentance and conversion in order to save their souls?

THE WARNING (1) IS NOT FAR AWAY…
YOU ARE RAMBLING ABOUT DATES, YET IT IS NOT FAR AWAY.

Among the plans of the Devil is destabilizing the faithful of Our King and Lord Jesus Christ so that they would turn away from Christ Himself.

So many children of Our King and Lord Jesus Christ are occupying prime positions within activities alluding to the Devil, not knowing that they will become his slaves and will be severely treated as slaves of the Antichrist.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

YOU ARE LIVING THROUGH AGONIZING MOMENTS, AND WHAT WILL HAPPEN AFTER THE AGONY? Beforehand, however, the bear (2) will rise from its den and lead humanity to suffer, making a great noise in Europe and America. The bear, which seemed to be prudent, will bring out its arsenal and cause a surprise.

The situation for humanity seems to remain calm, but this is because you do not look at what is happening to your brothers and sisters at other latitudes.

My angels are moving over the earth (Ex.23:20; Ps. 91:11) in order to dampen down minds that are inflamed with the desire to repeat the story of Nero with weapons of great power.

This generation will see a Comet (3) pass very close to the Earth, so close that it will cause it to move.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for France: it will burn due to its own people and those from other nations who have come to cause confrontation.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, the economy is faltering and humanity will suffer because of very high prices. America will suffer severely.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray concerning the new disease with high fever, which will severely affect the respiratory tract, and human skin will become dark and flaky. I call you to use the Oil of St. Michael the Archangel on the skin, the medicinal plant fumitory and the Oil of the Good Samaritan.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray so as to make reparation, to cry out for mercy and to be humble and true children of Our King and Lord Jesus Christ.

I CALL YOU NOT TO WAIT UNTIL THE LAST MOMENT TO CONVERT. Repentance is necessary. You must elevate your spiritual state so that the state of your soul would be more akin to the Creator.

As the Father’s children, you are defended by Divine Love itself. My Legions will not turn away from you, we will always be defending you.

I CALL YOU TO PLACE ON THE ANKLES OF CHILDREN A BLUE RIBBON WITH AN ICHTHUS (4), SIGN OF CHRISTIANS. Look for a medal and put it with the ribbon. The age for children to wear this medal is from one year up to 10 years old, although faith is infinite and if some older children wish to wear the ichthus they can. THIS WILL KEEP THEM PROTECTED AGAINST EVIL SPIRITS.

You are blessed: go ahead without fear. Faith is indispensable.

I bless you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

1. Read about the Warning:
2. The bear represents Russia
3. About the danger of asteroids:
4. With the Ichthus (= fish in Greek), the Christians wanted to signify the initials of the full title of Jesus of Nazareth in veiled fom: Jesus Christ, Son of God, Savior.

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

Walking along the narrow way is not easy, but we do know that we are not abandoned, because Divine Help is with us.

St. Michael the Archangel sets before us a very serious panorama of events into which we are entering as humanity. We are facing a world economic crisis, and this will lead to the increased cost of everything that is of prime necessity for us, and the shortages will increase. The climate has devastated lands intended for planting in various countries around the world.

The Prophecies are being fulfilled and we need to know them in order to realize that Heaven is speaking and should be listened to.

OUR LORD JESUS CHRIST
11.02.2013

Man relies on the economy for his security, and you forget that I am the one who provides… The economy will fall into a deep hole, and the man of little faith will be shaken to the point of being perturbed and more.

THE MOST HOLY VIRGIN MARY
05.04.2016

Poor children who fall to their knees before money! Prior to its irretrievable fall throughout the world, it will be like a game of dominoes, in which money will collapse without your being able to stop it. My children, you will watch in amazement as too many of your brothers will fall sick for lack of economic power, and the Devil, taking advantage of the moment, will offer them comfort in exchange for their souls. That will be when the evil legions will seize the bodies of those of My children who will sell themselves for money, being persecutors of those who were once their brothers and sisters.  PRAY IN FAITH, BEFORE THIS PROPHECY IS FULFILLED.
 
OUR LORD JESUS CHRIST
30.04.2015

A comet will appear that will convulse the whole of humanity. You should stay in your homes. Have Blessed Water ready; may there be a Bible in every home, and in your homes, dedicate a place in the house for putting a small altar with the Image of My Blessed Mother and a Crucifix, and consecrate the home to My Holy Will so that I would protect you at the necessary time.

SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL
30.04.2019

IT IS NECESSARY FOR THE PEOPLE OF OUR KING AND LORD JESUS CHRIST TO UNDERSTAND THAT THIS IS A DECISIVE MOMENT, which is why evil is using all the ruses it possesses from among its vile weapons in order to muddy the minds of God’s children. It induces those whom it finds lukewarm in the faith to fall into nefarious acts, and in this way it chains them more easily, so that they would be its slaves.

OUR LORD JESUS CHRIST
14.04.2016

My beloved People, you will suffer due to the irreversible scarcity of natural resources: you will suffer all over the Earth because the whole economy will stop, due to the plan that has long since been conceived by groups preceding the Antichrist.

Amen.


Posolstvo Svätého Michala archanjela zo 17. marca 2023. Luz de Mária (Argentína),

VAROVANIE UŽ NIE JE ĎALEKO.

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

BOŽIE DETI KRÁČAJÚ S NEPRENIKNUTEĽNÝM ŠTÍTOM VIERY [Ef 6,16-20], S ISTOTOU, ŽE JE UTVÁRANÝ BOŽOU LÁSKOU A MILOSRDENSTVOM. Veľké množstvo ľudských tvorov stále neverí v nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, a to je veľké zlyhanie tejto generácie. Na okraji Varovania oslavujú ľudské tvory s diablom… Čo ich môže čakať iné ako pokánie a obrátenie, aby zachránili svoje duše?

VAROVANIE NIE JE ĎALEKO… BLÚDITE MEDZI DÁTUMAMI A NIE JE TO UŽ PRÍLIŠ ĎALEKO.

V diablových plánoch je destabilizovať verných nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, aby sa odvrátili od samotného Krista. Toľko detí nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ktoré sa pýšia prednostnými miestami v činoch vzťahujúcich sa na skutky Zlého, netušia, že sa stanú jeho otrokmi a bude s nimi tvrdo zaobchádzať ako s otrokmi Antikrista. Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: PREŽÍVATE MUČIVÉ CHVÍLE. A PO AGÓNII – ČO SA STANE? Hoci najprv medveď(Rusko) povstane zo svojho brlohu a prinesie ľudstvu utrpenie, spôsobí v Európe a Amerike veľký hluk. Medveď, ktorý sa zdal byť opatrný, vytiahne svoj arzenál a prekvapí. Zdá sa, že ľudstvo zachováva pokoj a nehľadí na to, čo sa deje s ľuďmi v iných zemepisných šírkach. Moji anjeli sa pohybujú po Zemi [Ex 23, 20; Ž 91, 11] a chladia nahnevané mysle s túžbou zopakovať Nerónovu históriu pomocou mocných zbraní. Táto generácia bude svedkom preletu kométy veľmi blízko Zeme, tak blízko, že vyvolá jej pohyb.

Modlite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Francúzsko, horia kvôli svojmu vlastnému ľudu aj kvôli tým z iných národov, ktorí prišli vyvolať zvar.

Modlite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa, ekonomika slabne a ľudstvo trpí veľmi vysokými cenami. Amerika veľmi trpí.

Modlite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa pred novou chorobou s vysokými horúčkami, ktorá ťažko postihuje dýchacie cesty a kožu ľudského tvora, ktorá bude tmavo sfarbená a šupinatá. Vyzývam vás, aby ste na pokožku používali olej Svätého Michala archanjela (*), liečivú rastlinu Zeme dym lekársky a olej Dobrého Samaritána.

Modlite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa, aby ste robili pokánie, volali o milosť a boli pokornými a skutočnými deťmi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

VYZÝVAM VÁS, ABY STE S OBRÁTENÍM NEČAKALI DO POSLEDNEJ CHVÍLE. Pokánie je nevyhnutné. Musíte povzniesť svoj duchovný stav, aby sa stav vašej duše viac priblížil Stvoriteľovi. Ako deti Otca ste bránené tou istou Božou láskou. Moje légie sa od vás neodvrátia, vždy vás budeme brániť. VYZÝVAM VÁS, ABY STE DEŤOM NA KOTNÍKY PRIPEVNILI SVETLO MODRÚ STUŽKU S ICTUSOM (**), ZNAKOM KRESŤANOV.(Rybkou) Nájdite medailu a umiestnite ju k stužke. Vek detí, ktoré môžu túto medailu nosiť, je od jedného roku do 10 rokov; aj keď viera je nekonečná, a ak si niektoré staršie deti želajú nosiť ictus, môžu ho nosiť.

TO ICH UDRŽÍ V BEZPEČÍ PRED ZLÝMI DUCHMI. Ste požehnané, pokračujte bez strachu. Viera je nevyhnutná. Žehnám vám.

Svätý Michal archanjel.

(*) Geranium. Posolstvo Luz de Mária č. 1722.

(**) Ictus (správne ichthys = ryba v gréčtine). Kresťania chceli zahalene zaznamenať iniciály plné denominácie Ježiša Nazaretského: IESUS CHRISTOS THEOY HYUS SOTER – Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ.

https://www.revelacionesmarianas.com/