Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 20 April 2023

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

APRIL 20, 2023

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ, I address you by Divine Command.

You have commemorated Holy Week and the feast of Divine Mercy, and you have offered yourselves in the intention that all would be loving and would fulfill the Divine Law. Now it is of great importance that you pray for those who are in a period of conversion.

From love comes all that the human race needs in order to be better and to advance continuously: I am speaking to you about love in the likeness of Our King and Lord Jesus Christ.

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ, great and serious conflicts are spreading throughout the Earth, like the air when it announces that there will be a storm.

Be creatures of prayer, of living in adoration of Our King and Lord Jesus Christ (cf. Phil. 4:6-7); go to receive the Body and Blood of Our King and praise Our Queen and Mother, the Blessed Virgin Mary; do not deny her, carry her in your hearts.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

YOU SHOULD KNOW THAT THE ANTICHRIST (1) IS GOING WHERE YOU THINK IT THE LEAST LIKELY. You are afraid of him, you know about his power over humanity and you are waiting for him to show himself in public. He is the shadow bringing darkness to man; he is temptation. That is why he is obeyed: like a cunning reptile he seizes whatever he wants.

How many Antichrists have passed through the earth, and how many Antichrists there are at this moment – in yourself, in your misused ego, in your pride, all around you! But the real Antichrist will appear in public.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

THE ECONOMY WILL BECOME UNSTABLE AND THEN HUMANITY WILL PANIC. (2) In order to advance in terms of power, they will melt down metal and paper will be burned, implementing what has been announced, and most countries will welcome the new currency.

YOU WILL GO THROUGH PURIFICATIONS, BUT OUR KING WILL PROTECT HIS OWN AND INCREASE THEIR FAITH.

Do not be afraid of those who persecute or slander you; were it not so, then you should be worried.

Christ already (Rev. 11:15) reigns in the hearts of His faithful: he is Hope, Faith, Charity, Refuge and Security for His children.

God’s children are “the apple of His eye” (Zech. 2:12) and He cares for them with Eternal Love.

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ, I bless you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Prophecies about the Antichrist:

(2) Prophecies about the collapse of the global economy:

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters, let us prepare!…

Let us be faithful to Our King and Lord Jesus Christ, not forgetting Our Queen and Mother as well as St. Michael the Archangel and His Heavenly Legions.

SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL

28.10.2011

“THE WOMAN CLOTHED WITH THE SUN, WITH THE MOON UNDER HER FEET” (Rev. 12:1) WILL COME TO CRUSH THE ANTICHRIST, AND THE ANGEL OF PEACE UNITED WITH HER.

OUR LORD JESUS CHRIST

21.10.2011

Humanity is waiting for a being who will say: “I am the Antichrist” and proclaim himself to be the antichrist. You are waiting for him to appear doing wonders, but he is already performing wonders little by little by means of all modern methods such as technology, misused science, nuclear energy, plans for destroying the planet and altering human biology. He has used powerful governments to create his networks and strategies to manipulate the masses, bringing them closer to war the whole time. His greatest appearance has been in carrying out his plan to evict Me from all places and to close My churches. The next strategy will be to close My Sanctuaries and the places of My Blessed Mother’s apparitions.”

SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL

10.11.2022

I see so many human beings running after the Antichrist, not knowing Our King and Lord Jesus Christ, ignoring the fact that Our King and Lord Jesus Christ worked miracles and did not brag about them, but on the contrary, went away quickly.

What is different about the Antichrist is that he will announce the supposed “miracles” that he will do. You know full well that they will not be miracles, but works of evil: he will use demons to make it appear that he has raised someone from the dead. IT IS THEREFORE URGENT THAT YOU KNOW OUR KING AND LORD JESUS CHRIST DIRECTLY FROM HOLY SCRIPTURE, SO THAT YOU WOULD RECOGNISE HIM AND NOT BE DECEIVED.

Brothers and sisters, let us be certain of God’s Word:

“I have told you these things that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer: I have overcome the world.” Jn 16:33

Amen.

READ PREVIOUS MESSAGES


Posolstvo Svätého Michala archanjela z 20. apríla 2023. Luz de Mária (Argentína),

NEBOJTE SA TÝCH, KTORÍ VÁS PRENASLEDUJÚ A OHOVÁRAJÚ

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, obraciam sa k vám z Božieho príkazu. Pripomenuli ste si Svätý týždeň a sviatok Božieho milosrdenstva a obetovali ste za to, že je potrebné, aby všetci milovali a napĺňali Boží Zákon. Teraz je veľmi dôležité, aby ste sa modlili za tých, ktorí sú v období obrátenia. Z lásky pochádza všetko, čo ľudské stvorenie potrebuje, aby bolo lepšie a neustále sa rozvíjalo – hovorím k vám o láske v podobe nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, veľký a ťažký svár sa šíri po celej Zemi, ako keď vzduch ohlasuje búrku. Buďte stvoreniami modlitby, života v adorácii nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista [Fil 4, 6-7], príďte prijať Telo a Krv nášho Kráľa a chváľte našu Kráľovnú a Matku, Pannu Máriu; nezapierajte Ju, noste Ju vo svojich srdciach.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

MUSÍTE VEDIEŤ, ŽE ANTIKRIST SA POHYBUJE TAM, KDE TO NAJMENEJ PREDPOKLADATE, bojíte sa ho, viete o jeho moci nad ľudstvom a čakáte, až sa ukáže verejne. Je to tieň, ktorý prináša človeku temnotu, je to pokušenie. Preto ho počúvate, ako ľstivý plaz sa zmocní všetkého, po čom túži. A koľko antikristov už prešlo Zemou! A koľko antikristov existuje v tejto chvíli vo vás samotných, vo vašom zneužitom egu, vašej pýche, všade okolo vás! Ale ten pravý bude predstavený verejne.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

EKONOMIKA JE DESTABILIZOVANÁ A ĽUDSTVO ZACHVÁTI PANIKA. Chystajú sa roztaviť kov a papier spáliť, aby sa dostali k moci. Zavedú to, čo bolo oznámené a väčšina krajín prijme novú menu.

PREJDETE OČISTOU, ALE NÁŠ KRÁĽ OCHRÁNI SVOJICH A POSILŇUJE VAŠU VIERU. Nebojte sa tých, ktorí vás prenasledujú alebo ohovárajú, keby tomu tak nebolo, mali by ste sa báť. Kristus už vládne [Zj 11, 15]! v srdciach svojich verných: On je Nádejou, Vierou, Láskou, útočiskom a bezpečím pre svoje deti.

Božie deti sú „zrenicou Jeho oka“ [Zach 2, 12] a On sa o nich stará s večnou Láskou. Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, žehnám vám.

Svätý Michal archanjel.

https://www.revelacionesmarianas.com/