Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 29 April 2023

MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO LUZ DE MARIA

APRIL 29, 2023

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

My beloved children, I hold you in My Heart.

MY WORD IS URGENT! …

Nourish Faith (1) and love for My Divine Son …

Nourish the desire to remain in a state of Grace and to receive My Divine Son in the Sacrament of the Eucharist, prepared beforehand.

Be closer to My Divine Son than to the things of the world. You know that sin abounds in this generation that rejects whatever is not to its liking and whatever limits its excessive licentiousness – without God, without values and without morals.

The value of the Gift of Life is hated by the Devil, therefore I ask you to be remain on alert. The Devil hates the institution of the family (cf. Gen. 1:26-28), he hates innocence and hates the human race. The Devil does not abandon his plans: he always continues going forward to crush God’s children.

Beloved children:

WHAT IS HAPPENING AT THIS TIME IS PLANNED BY THE DEVIL (2) IN ORDER TO CRUSH HUMANITY, TO STEAL SOULS SO THAT THEY WOULD BE LOST.

The Devil is lashing out forcefully against humanity, presenting an attractive scenario, while behind the curtain the real scene is a totally different one:

BEHIND THE SCENARIO THAT HE IS PRESENTING TO YOU LIE CAPTIVITY, PAIN, SLAUGHTER, TOTAL CONTROL, THE RENUNCIATION OF MY DIVINE SON, PERSECUTION AND EVERYTHING EVIL THAT YOU CAN IMAGINE. THE DEVIL HAS HIS LEGIONS WITH WHICH HE IS PERSECUTING THE HUMAN RACE.

Children, do not fear:

Who is like God? There is nobody like God!

WITH EVERYTHING THAT HE WANTS TO MAKE YOU FEAR, THE DEVIL HAS NO MORE POWER THAN GOD ALLOWS HIM, together with the freedom that each person allows him to take you and lead you to work and act against My Divine Son.

Do not fear – instead, strengthen your Faith, be convinced that God is the Almighty, the Omnipotent. You must believe it without hesitation, you must hold to the Faith that the Devil cannot do anything if do not want him to. The Devil flees from where you pray the Holy Rosary (3) and flees from creatures who adore My Divine Son.

BELIEVE IN THE POWER OF MY DIVINE SON (cf. Heb. 1:3; I Pet. 2:6).

BELIEVE, BELIEVE, BELIEVE!

Children of My Divine Son, you have a half-hearted faith. If Faith is true, strong, convinced and a person is converted, they can be tempted, but not defeated. Such reinforced and unalterable Faith makes miracles possible; it wins the greatest battles, however fierce they may be (cf. James 1:6; Jn. 11:40).

I WILL CRUSH THE HEAD OF SATAN (Cf. Gen. 3:15) TOGETHER WITH MY BELOVED ST MICHAEL THE ARCHANGEL AND THE HEAVENLY LEGIONS, AND WITH YOU, MY CHILDREN.
THE CHURCH OF MY DIVINE SON WILL NEVER BE OVERCOME BY THE FORCES OF EVIL, ALTHOUGH IT WILL BE TEMPTED.

Beloved children, the forces of nature are acting and will act more intensely against the human race. There will be devastating earthquakes (4) in some countries around the Earth. As Mother I am protecting you: keep this in mind.

The Sun (5) has changed its temperature, so the Earth will receive greater heat and greater storms that will reach the Earth and affect My children at the same time.

Pray, My children, pray that Faith would increase within each one of you.

Pray, My children, pray that Faith would be strong within you.

Pray, My children, pray that you would not fear, but would be strengthened in Divine Love.

Pray, My children, pray and be fraternal towards your neighbor.

Pray, My children, pray that you would not be overcome by lies.

Pray, My children, pray for Mexico.

Pray, My children, pray for Chile and Ecuador.

Pray, My children, pray for Asia.

Pray, My children, stay alert: war has not been forgotten.

Pray, My children, pray: the disease about which I have warned you will move swiftly (6).

Beloved children of My Divine Son, this Mother loves you.

AS THE TIME APPROACHES FOR THE FULFILLMENT OF MY REVELATIONS, EVIL IS ATTACKING THE CHURCH OF MY DIVINE SON, BUT MY IMMACULATE HEART WILL TRIUMPH.

You are accompanied: as a Mother I warn you and carry you in My Heart.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Concerning Faith:
(2) About the snares of the Devil:
(3) Download a booklet about the Holy Rosary:
(4) On earthquakes:
(5) About solar activity:
(6) About medicinal plants given by Heaven:

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters,

The Words of Our Blessed Mother are strong – strong to give us Hope and to make us know Christ, because we cannot love someone who is unknown.

Our Blessed Mother gives us the Word of strength so that we would trust in Our Lord Jesus Christ, trusting that He is Almighty, Omniscient, Omnipresent and that all things obey Him.

Brothers and sisters, let us pray, bow our knees, prostrate ourselves, worship God and be strong.

As God’s creatures we are tempted, but Our Mother assures us that we will not fall, because God is with us.

Who is like God? There is nobody like God!

Amen.


Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie z 29. apríla 2023. Luz de Mária (Argentína),

Diabol nemá väčšiu moc, než mu dovoľuje Boh

Moje milované deti, držím vás vo svojom Srdci. MOJE SLOVO JE NALIEHAVÉ!… Posilňujte vieru a lásku k môjmu Božiemu Synovi… Živte túžbu zostať v stave milosti a prijímať Môjho Božieho Syna vo sviatosti Eucharistie, vopred náležite pripravené. Buďte bližšie k Môjmu Božiemu Synovi ako k svetu. Viete, že v tejto generácii, ktorá odhadzuje všetko, čo sa jej netýka, a všetko, čo obmedzuje jej prílišnú rozmarnosť, sa hojne vyskytuje hriech: bytie bez Boha, bez hodnôt a bez morálky. Hodnotu daru života diabol nenávidí, preto vás žiadam, aby ste sa mali na pozore. Diabol nenávidí inštitúciu rodiny [Gn 1, 26-28], nenávidí nevinnosť a nenávidí ľudské stvorenie. Diabol neopúšťa svoje plány, vždy pokračuje vpred, aby rozdrvil Božie deti.

Milované deti:

TO, ČO SA DEJE V TEJTO DOBE, PLÁNUJE Diabol, aby rozdrvil ľudstvo, aby ukradol duše, aby boli stratené. Diabol sa vrhá s veľkou silou proti ľudskému stvoreniu a predvádza pôsobivú scénu, hoci za oponou je skutočná scéna úplne iná: ZA SCÉNOU, KTORÚ VÁM PREDKLADÁ, JE ZAJATIE, BOLESŤ, VRAŽDA, ÚPLNÁ KONTROLA, ZRIEKNUTIE SA MÔJHO BOŽIEHO SYNA, PRENASLEDOVANIE A VŠETKO, ČO SI IBA O ZLU DOKÁŽETE PREDSTAVIŤ. Diabol disponuje svojimi légiami, KTORÝMI PRENASLEDUJE ĽUDSKÉ STVORENIE. Deti, nebojte sa: Kto je ako Boh, nikto nie je ako Boh! DIABOL SO VŠETKÝM, ČÍM VÁS CHCE PRINÚTIŤ K STRACHU, NEMÁ VÄČŠIU MOC, NEŽ MU DOVOĽUJE BOH, a slobodu, ktorú mu ľudia poskytujú, aby ich uchvátil a viedol k práci a konaniu proti môjmu Božiemu Synovi. Nebojte sa, naopak posilňujte vieru, buďte presvedčení, že Boh je Všemohúci, Všemocný. Musíte tomu veriť bez zaváhania, musíte si udržať túto vieru, s ktorou diabol nemôže nič urobiť, ak nechcete. Diabol uteká od miesta, kde sa modlíte Svätý ruženec, a uteká od tvorov, ktorí uctievajú môjho Božieho Syna.

VERTE V MOC MÔJHO BOŽIEHO SYNA [Hebr 1, 3; 1Peter 2, 6]. VERTE, VERTE, VERTE! Deti môjho Božieho Syna, máte iba polovičnú vieru. Ak je viera pravá, silná, presvedčená a stvorenie obrátené, môže byť pokúšané, ale nie porazené. Táto posilnená a nezmeniteľná viera umožňuje zázraky; vyhráva najväčšie boje, nech sú akokoľvek silné [Ján 1, 6; Ján 11, 40]. ROZŠLIAPNEM HLAVU SATANOVI [Gn 3, 15] SPOLU S MOJÍM MILOVANÝM SVÄTÝM MICHALOM ARCHANJELOM A NEBESKÝMI LÉGIAMI, A TIEŽ S VAMI, MOJIMI DEŤMI. CIRKEV MÔJHO BOŽIEHO SYNA NEBUDE NIKDY PREMOŽENÁ SILAMI ZLA, AJ KEĎ BUDE POKÚŠANÁ.

Milované deti, prírodné sily pôsobia a budú pôsobiť proti ľudskému stvoreniu stále intenzívnejšie. Zemetrasenia budú v niektorých krajinách po celej Zemi ničivé. Ako Matka vás chránim, majte to na pamäti. Slnko zmenilo svoju teplotu, a tak sa na Zemi dostane viac tepla a prídu väčšie búrky, ktoré zasiahnu Zem a zároveň ovplyvnia moje deti.

Modlite sa, moje deti, modlite sa, aby sa v každom z vás zväčšila viera.

Modlite sa, moje deti, modlite sa, aby vo vás bola silná viera.

Modlite sa, moje deti, modlite sa, aby ste sa nebáli, ale posilňovali sa v Božej Láske.

Modlite sa, moje deti, modlite sa a buďte bratské k vášmu blížnemu.

Modlite sa, moje deti, modlite sa, aby ste sa nenechali premôcť klamstvom.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Mexiko.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Čile a Ekvádor.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Áziu.

Modlite sa, moje deti, buďte bdelé, vojna nie je v zabudnutí.

Modlite sa, moje deti, modlite sa, choroba, pred ktorou Som vás varovala, bude rýchlo postupovať. deti môjho Božieho Syna, táto Matka vás miluje. AKO SA BLÍŽI ČAS NAPLNENIA MOJICH ZJAVENÍ, ZLO SILNE ÚTOČÍ PROTI CIRKVI MÔJHO BOŽIEHO SYNA, ALE MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ. Doprevádzam vás a ako Matka vás varujem a nosím vo svojom Srdci.

Matka Mária.

https://www.revelacionesmarianas.com/