Message to Bright Star (in Tagalog) – 26 October 2022

ATING PANGINOON: “Sa pagdating ng Pulang Buwan na siyang nangunguna, maraming sakuna ang sasapit sa Aking mga anak – mga sakuna na magiging higit na mapanira – tulad ng huling sakuna na bumagsak sa inyong Mundo. Ang mga sakuna, Aking anak, ay magiging mas madalas at mas mapangwasak sapagkat ang Aming mga anak ay tumangging magbalik loob sa kanilang Diyos …”

Continue reading

Message to Bright Star – 26 October 2022

OUR LORD: “With the coming of the Red Moon that is the forerunner, many disasters will fall upon My children - disasters that will be more destructive - like the last one that just fell upon your Earth. The disasters, My son, will become more frequent and more devastating for Our children have refused to turn back to their God …”

Continue reading

A Call to Prayer for William Costellia (in Tagalog) – 13 October 2022

“Noong si San Pedro ay nasa Bilangguan — ang buong Komunidad sa Jerusalem ay nasa patuloy na panalangin para sa kanilang Bikaryo ni Kristo. Pinalaya siya ng Diyos upang tuparin ang kanyang misyon bilang Santo Papa Pedro I. Ngayon na ang panahon para manatiling kaisa sa mga panalangin kasama si Santo Papa Pedro II na nasa bilangguan. Ang Ina ng Diyos ay inaabot ang Kanyang mga anak, upang tulungan siya …”

Continue reading