A Call to Prayer for William Costellia (in Tagalog) – 13 October 2022

“Noong si San Pedro ay nasa Bilangguan — ang buong Komunidad sa Jerusalem ay nasa patuloy na panalangin para sa kanilang Bikaryo ni Kristo. Pinalaya siya ng Diyos upang tuparin ang kanyang misyon bilang Santo Papa Pedro I. Ngayon na ang panahon para manatiling kaisa sa mga panalangin kasama si Santo Papa Pedro II na nasa bilangguan. Ang Ina ng Diyos ay inaabot ang Kanyang mga anak, upang tulungan siya …”

Continue reading

A Call to Prayer for William Costellia – 13 October 2022

“When Saint Peter was in Prison — the whole Community in Jerusalem was in continual prayer for their Vicar of Christ. God set him free to fulfil his mission as Pope Peter I. Now is the time for remaining united in prayers with Pope Peter II who is in prison. The Mother of God reaches out to Her children, to help him …”

Continue reading