Prayer To Protect Against Abuse of the Sacred Species (in Tagalog) – 16 January 2022

OBISPO MALCOLM BROUSSARD: “kalooban upang protektahan ang Banal na Sakramento mula sa pang-aabuso. Kung ang Pari ay hindi sapat ang malinis na hangarin o mabuting kalooban hindi siya kumikilos sa Persona ni Kristo at ang Sakramento ay walang bisa at sa gayon ay protektado mula sa pang-aabuso …”

Continue reading

Message 838 (in Tagalog) – 31 December 2021

ATING MAHAL NA INA: “Ang mundo ay daraan sa maraming pagdurusa. Sila ay naniniwala na ang krus na kanilang pinagdurusahan ay ang lahat ng kanilang pagdaraanan, ngunit ito ay simula pa lamang - ito ay magpapatuloy hanggang sa Babala. Manalangin para sa Biyaya ng Aking Pagpapala ng Tagapamagitan ng Lahat ng Biyaya, Katuwang na Manunubos at Tagapagtanggol [Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix and Advocacy]. Ipagdasal ang Europa, dahil ito’y magdurusa ng labis. Ang Rusiya ang magiging pangunahing salarin, dahil naniniwala sila sa Komunistang paraan, ngunit ito ay magdadala ng maraming pagdurusa sa mundo at higit pa, sa Simbahan."

Continue reading

Message 837 (in Tagalog) – 8 December 2021

ATING PANGINOON: “Huwag kang mabalisa anak, sapagkat ang krus na ito ay malapit nang magwakas. Ginagawa ng kaaway ang lahat para maalis ka sa eksena, ngunit hindi niya namamalayan na Ako ang may hawak sa lahat ng bagay, dahil sa lalong madaling panahon makikita mo ang Aking Banal na Kamay na mamagitan, dahil ang mga dakilang bagay ay nasa paggawa na.”

Continue reading